Jak si snížit daňový základ? Jednou z možností je snížení daňového základu pomocí tzv. odčitatelných položek, které se odčítají od získaného základu daně a až poté je následně vypočtena „čistá“ 15 % daň. Jaké položky však patří do těch odčitatelných? V jaké maximální výši je můžeme odečíst?

Dary (bezúplatná plnění)

Zákon velmi detailně definuje oblasti, kde se bezúplatná plnění mohou vyskytovat tak, aby na ně bylo nahlíženo jako na daňově odčitatelnou položku. Dar můžeme poskytnout obcím a krajům, fyzickým i právnickým osobám a rozlišovat dary podporující vědu a výzkum, kulturu, školství, zařízení pro toulavá zvířata atd. Co je však pro bezúplatné plnění společné je, že úhrnná hodnota bezúplatných plnění v jednom zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

 

Další oblastí, spadající pod bezúplatná plnění, je plnění na zdravotnické účely, kdy je dárci (pokud nebyla poskytnuta jiná finanční náhrada podle jiného zákona) vyplacena částka ve výši 3 000 za odběr krve, hodnota odběru orgánu pak ve výši 20 000 Kč.

 

Co když byl dar poskytnut ze SJM (společného jmění manželů)? Odpočet takového daru uplatní pouze jeden z manželů nebo se oba rozdělí poměrnou částí.

 

U každého bezúplatného plnění platí, že musí být řádně prokázáno a potvrzeno od příjemce.

 

Penzijní spoření

I založením penzijního pojištění, můžeme snížit daňový základ. Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu až do výše 24 000 Kč. Příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové připojištění jsou odečítány, pokud peněžité spoření přesahuje 12 000 Kč.

 

Životní pojištění

Nejvyšší možná odčitatelná částka může činit až 24 000 Kč, a to i v případě, že poplatník nemá uzavřenou pouze jednu pojistnou smlouvu. Je zde však nutno splnit několik podmínek:

  1. pojistník, tedy ten, kdo pojistnou smlouvu uzavřel, je shodný s osobou pojištěného
  2. pojistná smlouva neumožňuje průběžnou výplatu kapitálové hodnoty
  3. výplata pojistného plnění je smluvně ujednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v tom roce, kdy dosáhneme 60 let věku
  4. pojistná smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou 5-15 let má pevně sjednanou pojistnou částku v minimální výši 40 000 Kč a v případě pojistné doby nad 15 let tato pevně sjednaná pojistná částka minimálně 70 000 Kč

 

Úroky

Od základu daně můžeme dále odečíst úroky z úvěru, který je využíván pro bytové potřeby, nejčastěji je to hypotéka. Jedná se o takové úroky, které jsou již zaplacené. K tomu, abychom je od základu daně mohli odečíst, je zapotřebí opatřit si potvrzení o výši zaplacených úroků, kdy ve většině případů nám toto potvrzení zasílá sama banka či stavební spořitelna. V tomto případě úhrnná částka ze všech úvěrů tvoří maximálně 300 000 Kč za rok. 

 

Členské příspěvky odborové organizace

Dále lze odečíst ve zdaňovacím období zaplacené členské příspěvky odborové organice jejím členem. Lze odečíst částku do výše 15 % zdanitelných příjmů. Zákon opět stanovuje maximální možnou částku – 3 000 Kč.

 

Vzdělávání

V oblasti vzdělávání se odčítá úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud tedy nebyly uhrazeny zaměstnavatelem a nebyly uplatněny k dosažení, udržení a zajištění příjmů a pokud nebyly uplatněny jako jiný výdaj podle daného zákona. Maximální částka k odečtu činí 10 000 Kč a v případě ZTP až 15 000 Kč.

 

Pozn.: Některé položky od základu daně však odčitatelné nejsou.

(viz https://mylaw.cz/clanek/danove-neuznatelne-naklady-609)