Co je fond zábrany škod?

Co je Česká kancelář pojistitelů a k čemu slouží, je pravděpodobně všem jasné. Co je ale méně jasné, je pojem fond zábrany škod. O co jde a na jakém principu tento fond funguje?

 

Fond zábrany škod je instituce sloužící, jak je asi jasno z jejího názvu, k zábraně škod vznikajících běžným provozem vozidel. Nikoliv tedy pouze ke škodám vzniklým silničním provozem, ale především k jejich prevenci.

 

Od roku 2014 tento fond spravuje právě Česká kancelář pojistitelů, která sdružuje pojistitele v ČR s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tyto pojišťovny jsou pak do fondu povinny odvádět 3 % z přijaté pojistné částky za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Peníze, které jsou do fondu odváděny, jsou poté využity především k financování služeb Integrovaného záchranného systému, pod nějž spadá především Hasičský záchranný sbor České republiky, poskytovatelé záchranné zdravotní služby, Policie ČR, jednotky dobrovolných hasičských sborů, ale také další subjekty či projekty. Jejich cílem ovšem musí být zvýšení bezpečnosti na silnicích, prevence a osvěta účastníků silničního provozu atd.

 

Zda jsou projekty vhodné, se hodnotí na základě deseti kritérií, mezi něž patří například přínos projektu, dopad řešení, efektivita a udržitelnost projektu, jedinečnost projektu, jeho technická proveditelnost a rizikovost, ale i vhodnost distribučních kanálů za účelem oslovení cílové skupiny (televize, rozhlas, internet atd.) O tom, zdali a pokud ano, tak do jaké míry jednotlivé projekty tato kritéria splňuje, a tedy i jaký díl finančních prostředků jim bude přidělen, rozhoduje Programová komise fondu zábrany škod. Mimo to také provádí kontroly, zdali jsou prostředky skutečně čerpané k danému účelu. Za ten lze považovat třeba pořízení techniky nebo prostředků k činnosti IZS, úpravu technologií a provozu operačních a informačních středisek HZS ČR v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům atp. Komise se skládá z devíti členů, přičemž dva z nich jsou zástupci HZS ČR, jeden Policie ČR, zástupce jmenovaný ministrem vnitra, zástupce jmenovaný ministrem zdravotnictví, zástupce jmenovaný ministrem dopravy a tři zástupci z řad ČKP. Předsedu a zástupce předsedy si ze svých řad volí a odvolává sama komise a pro její usnášeníschopnost musí být přítomny alespoň dvě třetiny členů. Jejich většina hlasů rozhoduje o případných návrzích. Veškerá jednání této komise jsou však zpravidla neveřejná.

 

Formuláře o vyplnění žádostí o grant pro jednotlivé projekty lze najít na webových stránkách ČKP.