Ke snížení daně slouží mj. daňově uznatelné náklady. Některé náklady ale daňově uznatelné nejsou. Které?

Snad nikdo neplatí daně rád. Každý se snaží ve svých propočtech dosáhnout toho, aby zaplacená daň z příjmů nebyla tak vysokou částkou. Ke snížení daně slouží mimo jiné daňově uznatelné náklady, které snižují účetní výsledek. Zákon ale hovoří i o nákladech, které daňově uznatelné nejsou. Které to jsou? A jsou například náklady na pracovní oblečení odčitatelnou položkou či se jedná o položku ze sekce „náklady na reprezentaci“?

 

Daňově neuznatelné náklady nejsou uznatelné dle zákona, tedy nesplňují jednu ze základních podmínek k tomu, aby byly výdaji odčitatelnými od daně.

 

Účetní jednotky mají však povinnost vést své účetnictví tak, aby z účetní závěrky byl zřejmý věrný obraz předmětu finanční situace dané účetní jednotky. Účetní jednotka tedy musí zaúčtovat do nákladů všechny skutečnosti, které byly nákladem, a to bez ohledu na to, zda se jednalo o náklad daňově uznatelný či nikoliv. Tak jako u uznatelných nákladů, mají i položky daňově neuznatelné své „identifikační číslo“ (tzv. číslo daňového účtu), dle kterého je zřejmé, že se o takovou položku jedná.

 

Co patří do daňově neuznatelných nákladů?

V zákoně o daních z příjmů nalezneme výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které pro daňové účely nelze uznat. Jedná se zejména o:

  • Náklady na reprezentaci
  • Výdaje na pořízení hmotného majetku
  • Dary
  • Technické zhodnocení
  • Osobní spotřeba podnikatele
  • Manka a škody převyšující výdaje
  • Penále a úroky (nesmluvní)
  • Odvod DPH
  • Platba sociálního a zdravotního pojistného OSVČ atd.

 

Příklady a zajímavosti

Mezi velmi diskutovaná témata patří náklady na reprezentaci. S tím související problematika nákladů na pracovní oblečení. Pokud se v zaměstnání řídíme vnitřním předpisem, který mimo jiné upravuje nutnost šatit se dle toho, jak tento předpis určí a poplatník daně tento vnitřní předpis správci daně doloží, hledíme na takové ošacení jako na daňově odčitatelnou položku, nikoliv jako na náklady za reprezentaci. Jednalo by se zejména o klasický příklad montérek, které jsou vyloženě určeny například pro práci na stavbě. Mohlo by se jednat i o lékařský plášť, neboť se jedná o ošacení, které je spjato s výkonem povolání a je nutno takové ošacení dodržovat.

 

A co oslavy a čím dál více oblíbenější teambuilding? Ty řadíme mezi náklady na reprezentaci. Jestliže však dokážeme, že se jednalo o marketingový náklad, tedy daná akce byla pořádaná za účelem propagace a reklamy, hledíme na takovou akci jako na daňově uznatelnou položku.