Ochrana zvířat při provádění pokusů.

Pokusné zvíře zákon o ochraně zvířat proti týrání definuje jako živého obratlovce, vyjma člověka, včetně samostatně žijících larev a plodů savců od poslední třetiny jejich vývoje. Za pokusné zvíře se považuje zvíře, kterému je umožněno žít nad rámec tohoto stádia. V důsledku pokusů je ovšem pravděpodobné, že jej po dosažení tohoto stádia postihne bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození. Do kategorie pokusných zvířat se řadí také hlavonožci.

 

Pokusem je invazivní či neinvazivní použití výše uvedeného zvířete za určitým účelem. Tímto účelem se rozumí pokusné nebo vědecké či vzdělávací důvody. Pokusem je zvířeti způsobena bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození nejméně o intenzitě odpovídající vpichu jedné jehly. Za pokus se považuje také jednání, které může vést k narození nebo vylíhnutí zvířete, při kterém vzniká a je zachována geneticky modifikovaná linie.

 

Důvodem usmrcení pokusného zvířete je obvykle ukončení pokusu, pokud není v projektu pokusů (plán pokusů) stanoveno jinak. Usmrcení zvířete může provést pouze osoba k tomuto odborně způsobilá nebo veterinární lékař.

 

Speciální úprava ochrany pokusných zvířat dle zákona o ochraně zvířat proti týrání se použije, pokud bylo zvíře použito k pokusům nebo je chováno k tomu, aby byly jeho orgány či tkáně použity pro vědecké účely. Dále je speciální právní úprava v zákoně o ochraně zvířat proti týrání použita, dokud zvířata nejsou usmrcena nebo umístěna do zájmového chovu nebo vrácena do přírodního stanoviště.

 

Chovat, dovážet nebo užívat pokusná zvířata smí pouze osoba, která má k těmto činnostem oprávnění.

 

Pokusy na zvířatech mohou probíhat pouze ve schválených zařízeních, výjimku schvaluje Ministerstvo životního prostředí. Zařízení k chovu a dodávce pokusných zvířat, musí být oddělena od zařízení, ve kterých probíhají samotné pokusy. Prostory být odděleny nemusí, pokud v nich probíhají pouze odběry krve nebo jsou pokusnými zvířaty ryby.

 

Oprávnění k chovu, dodávce nebo užívání pokusných zvířat uděluje Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti podané na jednotném formuláři. Žadatel musí splňovat podmínky, které stanoví zákon. Oprávnění je uděleno na dobu určitou. Prvně je oprávnění uděleno na dobu 3 let, poté se prodlužuje na dobu 5 let. Oprávnění může být uděleno také na dobu kratší. Zařízení, ve kterém mají být prováděny pokusy, nejprve navštíví dva posuzovatelé, kteří je zhodnotí. Chovatel, dodavatel nebo uživatel pokusných zvířat musí absolvovat odborný přípravný kurz k získání kvalifikace a odbornosti v dané oblasti. Pracovníci zařízení musí splňovat specifické, zákonem stanovené podmínky. Chovatel, dopravce a uživatel pokusných zvířat jsou povinni zřídit v rámci zařízení Komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat. Chovatel, dodavatel nebo uživatel předloží projekt pokusů, který musí být dopředu schválen. Následně provede příslušný správní orgán hodnocení projektu a rovněž jeho zpětné posouzení. Pokud je projekt ohodnocen příznivě, příslušný orgán vydá oprávnění k provádění pokusů na zvířatech. Zákon stanoví podmínky na vybavení prostor pokusných zařízení. Chovatel, dodavatel a uživatel pokusných zvířat je povinen vést evidenci záznamů o pokusech na zvířatech. Stejně tak zákon výslovně upravuje podmínky péče o pokusná zvířata.

 

Ohrožené druhy zvířat, zvířata odchycená ve volné přírodě, opuštěná, toulavá a domestikovaná zvířata se nesmějí k pokusům používat. Zákon stanoví, ve kterých případech může příslušný orgán udělit výjimku.