Ochrana zvířat proti týrání při jejich veřejném vystupování.

Veřejné vystupování zákon o ochraně zvířat proti týrání definuje jako jednorázové či opakované provádění činnosti se zvířetem nebo více zvířaty určitého chovatele. Činnost musí být přístupná veřejnosti formou osobního zhlédnutí nebo prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Účelem vystupování může být výchova, vzdělávání, reklama, soutěž nebo podnikání. Za veřejné vystupování je také považována činnost, u které vznikne doklad o zvířeti, pokud doklad hodnotí vzhled, výkon nebo vlohy zvířete. Svod zvířat není veřejným vystupováním (shromáždění hospodářských zvířat na určeném místě za určitým účelem).

 

Pořadatelem veřejného vystoupení se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která veřejné vystoupení pořádá nebo realizuje. Dle zákona o ochraně zvířat proti týrání má pořadatel zákonem stanovenou povinnost, aby byla veřejnému vystoupení přítomna fyzická osoba, která splňuje zákonem stanovené požadavky. Tato osoba musí mít při veřejném vystoupení schopnost rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířete nebo odhalit změny v jeho chování. Dále musí být osoba schopna určit, zda je prostředí s ohledem na zdraví a pohodu zvířete pro něj vhodné. Osoba musí také umět bezpečně manipulovat se zvířaty a zabezpečit jejich ochranu v průběhu celého veřejného vystoupení.

 

Pořadatel má ze zákona povinnost oznámit minimálně 14 dnů předem krajské veterinární správě a obci místo a čas konání veřejného vystoupení, druh a počet zvířat, se kterými bude vystupovat, jakož i údaje k identifikaci osoby, která musí být vystoupení přítomna a má výše uvedené dovednosti.

 

Krajské veterinární správě a obci, na jejímž území bude veřejné vystoupení probíhat, pořadatel předloží seznam činností, které bude se zvířaty během veřejného vystupování provádět.

 

Pořadatel veřejného vystoupení musí poučit osoby, které se aktivně vystoupení zúčastní, jak se zvířaty manipulovat nebo jakým způsobem zvířata přepravovat. Pořadatel tyto osoby rovněž seznámí s použitými pomůckami a dalším vybavení, které použije při veřejném vystoupení. Rovněž má pořadatel povinnost seznámit osoby, které se aktivně zúčastní vystoupení se zásadami bezpečnosti a ochrany zvířat a kontrolovat jejich dodržování. Pokud by v průběhu vystoupení došlo k porušení zásad bezpečnosti a ochrany zvířat při veřejném vystoupení, je pořadatel povinen informovat krajskou veterinární správu.

 

Pokud je pořadatelem veřejného vystoupení bezpečnostní sbor, ozbrojené síly nebo obecní policie, výše uvedené podmínky být splněny nemusí. Povinnosti nemusí být splněny také, pokud je pořadatelem zoologické zahrada či záchranná stanice a vystoupení probíhá v těchto prostorách. Tyto podmínky neplatní ani, pokud je zvíře vypouštěno zpět do přírody zoologickou zahradou nebo záchrannou stanicí.

 

Pokud má pořadatel veřejného vystoupení důvodné podezření, že došlo k porušení podmínek ochrany zvířat ze strany veřejnosti, pak může až do sjednání nápravy veřejné vystoupení zvířat zastavit nebo osobu, která podmínky ochrany zvířat porušila z veřejnosti vyloučit. Taktéž může pořadatel vyřadit zvíře z daného vystoupení.