Základní podmínky ochrany zvířat proti týrání při jejich přepravě.

Zaměstnanci dopravce či provozovatele sběrného střediska při přepravě zvířat musí absolvovat školení a získat potvrzení o jeho absolvování. Je tedy nezbytné, aby disponovali určitou odbornou způsobilostí, o níž vedou dopravci či provozovatelé sběrného střediska evidenci. Doba vedení evidence činí minimálně dobu 3 let od ukončení činnosti zaměstnanců u těchto osob. Řidiči nebo průvodci zvířat ve vozidle jsou povinnosti absolvovat kurz a získat průkaz ke své činnosti. Právní úprava zakazuje nařídit či realizovat přepravu zvířat, která by mohla způsobit jejich zranění nebo zbytečné utrpení. 

 

Zákon stanoví podmínky, které je dopravce povinen při přepravě zvířat splnit. Dopravce je povinen realizovat dopravu způsobem a využít takovou konstrukci dopravního prostředku, aby nedošlo ke zranění a utrpení zvířat a aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Pokud je to nutné k zajištění výše uvedeného účelu, ve vozidle by se mělo nacházet také zařízení k vykládce a nakládce přepravovaných zvířat. Pro přepravovaná zvířata by měla být ze strany dopravce zajištěna dostatečná plocha a výška v dopravním prostředku s ohledem na zvíře rozměry a povahu zvířete. 

 

Zákon stanoví taktéž podmínky, které je při přepravě povinen zajistit chovatel zvířete. Chovatel je povinen zajistit napojení a nakrmení přepravovaného zvířete, a to dle kvality, množství, druhu a vzrůstu zvířete. Dále je chovatel povinen zajistit odpočinek zvířete ve vhodných intervalech. Chovatel je rovněž povinen zajistit poskytnutí první pomoci nebo veterinární ošetření v případě, že by zvíře onemocnělo. 

 

Přepravu může absolvovat pouze zvíře způsobilé k přepravě. Zvíře je způsobilé k přepravě pouze, pokud je schopno cestu absolvovat. Zvíře nesmí být poraněno, s fyzickými obtížemi nebo trpět patologickým stavem. Výjimku tvoří případy, kdy sice zvíře není způsobilé k přepravě, avšak je nutné jej dopravit k veterináři. Tato výjimka platí rovněž, pokud je přeprava nutná k omezení utrpení a bolesti zvířete, škod nebo k diagnostickým účelům. 

 

Dopravní prostředek, kterým je zvíře přepravováno, musí splňovat podmínky stanovené zákonem. Chovatel je  povinen zajistit přepravu zvířete způsobem, aby se předešlo jeho zranění, utrpení a byla zajištěna jeho bezpečnost. Dále je chovatel povinen zajistit, aby byla zvířata chráněna před nepříznivým počasím, vysokými či nízkými teplotami či změnou klimatických podmínek. Současně chovatel zajistí, aby v dopravním prostředku nebyla kluzká podlaha a podlaha byla zajištěna před pronikáním moči a výkalů. Předměty v dopravním prostředku, které se nachází ve stejném prostoru jako zvířata, musí chovatel umístit tak, aby jimi nebyla zvířata zraněna, aby netrpěla nebo aby jim nebyl způsoben stres. V zákonem stanovených případech je chovatel zvířat povinen zajistit jejich přepravu v přepravních kontejnerech. Zvířata je během přepravy zakázáno bít, kopat, nebo vůči nim užívat jiný druh násilí. Dále je zakázáno používat tlak na citlivé části těla zvířat. Zákon zakazuje také mechanicky zavěšovat zvířata, zvedat či tahat je za hlavu, uši, rohy, končetiny, ocas a srst. Se zvířaty je zakázáno zacházet tak, aby jim byla způsobena bolest a utrpení. Na zvířata při přepravě nelze použít poháněče nebo pomůcky se špičatými konci (existují pouze zákonem stanovené výjimky). Při přepravě je zakázáno úmyslně zdržovat zvířata, která jsou vedena či poháněna prostorem, ve kterém se se zvířaty manipuluje. Přeprava zvířat se svázanými končetinami je zakázána, až na zákonem stanovené výjimky. Zákon stanoví podmínky a způsob, za kterých může být zvíře během přepravy přivázáno.