Znáte pravidla pro porážku zvířat?

Věděli jste, že je zabijačka legislativně upravena a jsou dány různé podmínky pro její uskutečnění? Nalezneme ji ve veterinárním zákoně, který ji označuje jako porážku a zabývá se místem porážky, spotřebou masa z porážky, podmínkou veterinárního vyšetření, oznámením porážky hygienické stanici,  povolením k porážce či způsobem porážení.

 

Porážku zákon definuje jako usmrcení jatečného zvířete za účelem využití jeho produktů, a to způsobem, který není v rozporu s předpisy na ochranu zvířat proti týrání.

 

Jatečnými zvířaty jsou pak hospodářská zvířata, jež jsou určena k porážce a jatečnému zpracování a jejichž maso je určeno k výživě lidí,

 

Domácí porážka může být uskutečněna za těchto podmínek:

  • domácí porážkou mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců. V případě domácí porážky skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců může chovatel porazit nejvýše 3 kusy ročně,
  • Maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky jsou určeny pro spotřebu osoby tvořící domácnost chovatele, jedná-li se o maso a orgány ze skotu, nebo osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso a orgány ostatních zvířat,
  • Maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky podléhají veterinárnímu vyšetření, stanoví-li tak krajská veterinární správa se zřetelem k nákazové situaci a nesmí být dále uváděny na trh,
  • porážku skotu mladšího 72 měsíců nebo jelenovitých ve farmovém chovu je chovatel povinen písemně oznámit krajské veterinární správě nejméně 3 dny před jejím konáním. (To neplatí v případě domácí porážky skotu nebo jelenovitých ve farmovém chovu jinak zdravého zvířete, které utrpělo zranění, které z důvodu respektování dobrých životních podmínek zvířat brání jeho přepravě na jatky; v tomto případě chovatel zajistí prohlídku zvířete veterinárním lékařem, vyžádá si od něj písemné prohlášení o zdravotním stavu zvířete a oznámí domácí porážku skotu nebo jelenovitých ve farmovém chovu neprodleně po jejím provedení.),
  • povinnost oznámit neprodleně krajské veterinární správě porážku skotu nebo prasat je dána, pokud jsou maso nebo orgány určeny k dodání zpět chovateli; v oznámení se uvede počet poražených kusů a osobu, které maso nebo orgány dodal,
  • Králíci, zajíci a drůbež nesmějí být během domácí porážky a souvisejících úkonů vystaveni nepřiměřené bolesti nebo utrpení, před omráčením je lze zavěsit pouze za předpokladu, že se učiní opatření k tomu, aby v okamžiku omráčení byla v takovém fyzickém stavu, který umožní jeho provedení účinným a rychlým způsobem. Při usmrcování drůbeže při domácí porážce lze k vykrvení použít odtětí hlavy bez předchozího omráčení.

 

Dojde-li k porušení těchto ustanovení, může být obecním úřadem obce s rozšířenou působností uložena pokuta až do 500 000 Kč.