K čemu slouží rámcová smlouva.

K čemu slouží rámcová smlouva

Rámcová smlouva je velmi užitečným nástrojem, který smluvním stranám může ušetřit spoustu práce a pomoci předejít mnohým problémům. V tomto článku se zaměříme na to, k čemu rámcová smlouva slouží a jakým způsobem se uzavírá.

 

Kdy uzavřít rámcovou smlouvu?

Rámcovou smlouvu je vhodné uzavřít zejména v případě, kdy opakovaně poptáváte či nabízíte určité plnění, ale nevíte předem, v jakém objemu. Typicky se proto rámcová smlouva uplatní u prodejců stavebnin, u různých servisních dílen, u dodavatelů kancelářských potřeb atd., zkrátka tam, kde jsou opakovaně realizovány obchodní vztahy mezi totožnými smluvními stranami.

 

Pro názornost si představme tuto situaci: Jste prodejcem stavebního materiálu a máte množství odběratelů, kteří od Vás opakovaně odebírají zboží. Uzavírat pro každý odběr zboží novou kupní smlouvu by bylo administrativně dosti náročné, uzavřete proto s jednotlivými odběrateli rámcovou kupní smlouvu a jednotlivé koupě zboží pak budete řešit dílčími smlouvami, např. ve formě objednávek. Tyto dílčí smlouvy již žádnou podrobnější úpravu práv a povinností smluvních stran obsahovat nebudou.

 

Co je obsahem rámcové smlouvy?

Rámcová smlouva především stanovuje obchodní podmínky, podle nichž jsou pak uzavírány a realizovány jednotlivé dílčí smlouvy (tzv. realizační smlouvy). Rámcová smlouva tedy vymezuje práva a povinnosti smluvních stran do budoucna. V rámcové smlouvě tak lze stanovit termíny plnění, záruční podmínky, sankce za neplnění, platební podmínky, způsoby dodání zboží či služeb apod.

 

Proč nestačí objednávky, proč rámcová smlouva?

Prosté objednávky, ať již uskutečněné e-mailem, telefonicky či jinou formou, zpravidla neobsahují podrobnější úpravu práv a povinností smluvních stran, tj. nestanoví žádné obchodní podmínky. Mohou tedy v jednotlivých případech a v ideálním světě velmi dobře fungovat. Problém nastává ve chvíli, kdy se jeden z obchodních partnerů zachová nečestně, kupříkladu nebude chtít uznat reklamaci nebo bude rozporovat dohodnutou cenu či termíny dodání. A právě tehdy se jako důkazní prostředek uplatní rámcová smlouva, v níž jsou podrobně stanoveny obchodní podmínky.

 

Na co si dát pozor?

Ukončení rámcové smlouvy neznamená, že není nutno plnit obsah z jednotlivých dílčích smluv. Proto byla-li uzavřena dílčí smlouva na základě rámcové smlouvy, je nutno i po ukončení rámcové smlouvy splnit závazky plynoucí z dílčí smlouvy.

Příklad: Od rámcové smlouvy bylo odstoupeno ke dni 15. července, dle dílčí smlouvy uzavřené na základě této rámcové smlouvy měly být dodány cihly dne 20. července. Přestože rámcová smlouva již není ke dni 20. července účinná, je nutno cihly dodat, a to dle podmínek sjednaných v rámcové smlouvě.

 

Pro jaké případy lze rámcovou smlouvu uzavřít?

Rámcovou smlouvu je možno uzavřít jako rámcovou smlouvu kupní, rámcovou smlouvu o dílo, rámcovou smlouvu o spolupráci a další. Rámcovou smlouvu lze také uzavřít jako smlouvu smíšenou, tedy jako smlouvu kombinující více smluvních typů, například smlouvu o dílo a smlouvu kupní.

 

Shrnutí

Rámcovou smlouvu doporučujeme uzavřít v případech pravidelně či nepravidelně se opakujících plnění. Rámcová smlouva může být uzavřena s jednou nebo více smluvními stranami (například jeden objednatel na jedné straně a několik dodavatelů na straně druhé). Rámcová smlouva vymezuje obchodní podmínky, plnění se realizuje na základě jednotlivých dílčích smluv uskutečněných například formou objednávek.

 

Doporučení

Rámcová smlouva musí stejně jako každá jiná smlouva obsahovat podstatné náležitosti stanovené zákonem. Jaké tyto náležitosti jsou, záleží na každém jednotlivém případě, protože každá rámcová smlouva je jedinečná, a měla by být proto připravena na míru.