Může být koronavirus důvodem pro změnu práv a povinností ze smlouvy?

Řada z Vás si pokládá otázku, jaký dopad bude mít aktuální situace ohledně boje s koronavirem, který v podstatě paralyzoval skoro celý svět včetně ČR, na sjednaná plnění ze smluv? Může mít pandemie a s tím související veřejnoprávní zákazy a omezení vliv například na snížení či zvýšení sjednané ceny, prodloužení lhůt k plnění či zrušení celé smlouvy?

 

K tomuto tématu se vztahují tři nejpodstatnější body. Jedná se o otázky ohledně toho zda:

 

1) Je koronavirus důvod pro snížení či zvýšení dohodnuté ceny?

Důsledků spojených s koronavirovým opatřením je nesčetně. Problémy nastávají v souvislostí s dopravní situací, kdy dodavatelé často nejsou schopni zajistit obvyklou dodávku zboží, nemají možnosti k obstarání věcí ke zhotovení díla, ruší se kulturní a sportovní akce, s tím i jejich sjednané propagandy. Co teď? 

 

Postižená strana obecně nemůže bez naplnění dalších podmínek přikročit k jednostrannému zvýšení či snížení dohodnuté ceny. Jiná situace však je, pokud: 

  1. smlouva byla uzavřena v době, kdy ještě nebylo možné šíření koronaviru a závažnost jeho důsledků a vládami přijatých opatření rozumně předpokládat,
  2. mezi plněními obou stran ze smlouvy vznikne zvlášť hrubý nepoměr, kdy se jedné straně neúměrně zvýší náklady plnění nebo se druhé straně neúměrně sníží hodnota předmětu plnění.

 

Znamená to tedy, že za těchto okolností máte možnost ke změně ceny ze smlouvy v důsledku takto mimořádných okolností, jako je opatření v souvislosti s koronavirem!

 

2) Je koronavirus důvodem k jednání o změnu obsahu smluv?

Nejste schopni v důsledku jak vnitrostátních, tak i mezinárodních zákazů z důvodu koronaviru plnit tak, jak je smluvně ujednáno? Jedná se o tzv. podstatnou změnu okolností, a jestliže jste v postavení, kdy Vaše pozice je v hrubém nepoměru, můžete vyvolat jednání o změně smluvních ujednání. Jde například o možnost odsunout dodací lhůty, dodat zboží nižší jakosti, navýšit dopravní náklady atp. a druhá strana Vám v zásadě musí vyhovět, jinak by jí hrozil soud. Změna okolností je totiž soudně vymahatelná!

 

ALE TADY POZOR!

Jak v bodě 1) tak i v bodě 2) platí, že pokud jste si smluvně ujednali, že strany (nebo jedna ze stran) na sebe přebírají nebezpečí změny okolností, tuto možnost nemáte a musíte se řídit smlouvou, tak jak bylo ujednáno! Toto se v praxi bohužel děje často a vysoké procento smluv toto ujednání obsahuje, aniž by k tomu byl zásadní důvod.

 

3) Je koronavirus důvodem pro zánik závazku ze smlouvy?

Tento bod je zřejmě tím nejvíce spekulativním. Zde lze uvažovat o situaci následné nemožnosti plnění, kdy povinnost smluvního plnění zaniká v důsledku toho, že se daný závazek stal nesplnitelným.

 

Musí se vzít v potaz, že tato situace nenastává v případech, kdy lze závazek splnit, ale se zpožděním – například pozdní dodávka zboží, prodloužení splatností či opoždění výroby.

 

Za nesplnitelný závazek je možné považovat například koncert sjednaný na pevné datum, vystupování či moderování na svatbě, kde termín nejde odsunout, dodání masa z chovu, který je nutné zlikvidovat atp. Těmto závazkům nelze dostát, a tento závazek v důsledku koronaviru zanikne pro nemožnost plnění.

 

ZÁVĚREM

Je třeba zdůraznit, že bude třeba vždy zkoumat, zda všechny výše uvedené případy velmi ztíženého, mimořádného či až nemožného plnění vznikly opravdu v příčinné souvislosti s epidemií, a to způsobem, který se nedal předvídat, odvrátit či překonat.

 

Smluvní strany musí v první řádě vždy vynaložit veškeré úsilí ke splnění smlouvy!