Mgr. Vojtěch Sucharda z ARROWS Advisory group představuje 10 oblastí, na které je vhodné se zaměřit za účelem ochrany vašeho podnikání před nepříznivými dopady epidemie COVID-19.

Opatření přijatá vládou kvůli zamezení šíření viru COVID-19 v ČR nepříznivě ovlivňují i podnikatelské prostředí. V následujícím článku popisuje Mgr. Vojtěch Sucharda 10 oblastí, na které je vhodné se zaměřit za účelem ochrany podnikání před nepříznivými dopady epidemie. Rady můžete shlédnout i na videu.

 

 

1. Buďte proaktivní

Tato zásada platí obecně i pro všechny další oblasti. Informujte se a buďte aktivní. Pasivita Vám v této situaci nepomůže. Pokud jste statutárním orgánem, jde nejen o Váš přirozený zájem, ale i o součást Vaší povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Jde tedy i o Vaši osobní odpovědnost. 

 • Poraďte se s odborníkem, ideálně s advokátem.
 • Nastavte jasnou strategii a tu dodržujte.
 • Buďte aktivní ve vztahu ke státním orgánům, ke smluvním partnerům i dovnitř společnosti.
 • Nejúčinnějším opatřením je vždy PREVENCE.

 

2. Zajistěte si včas potřebné cashflow

Je důležité, aby Vaše společnost měla zajištěno potřebné cashflow a předešla tak situacím spojeným s platební neschopností, a tedy úpadkem či hrozícím úpadkem, o kterém pojednáváme níže v bodu č. 8. Využijte všech dostupných možností k zajištění Vašeho cashflow, které nabízí stát i banky.

 • Požádat můžete např. o bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem COVID a COVID II, který realizuje ČMZRB.
 • Sledujte další připravovanou podporu z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Využijte možnosti financování soukromými subjekty. Doporučujeme postupovat rovněž bez zbytečného odkladu.

 

3. Vyřešte pracovně - právní náležitosti

Komunikujte se svými zaměstnanci a zkuste se společně omluvit na řešení pracovně - právních vztahů.

 • Pokud již dnes víte, že velmi brzy nebudete mít práci pro své zaměstnance, například proto, že Vám docházejí zásoby surovin, nařiďte hromadnou dovolenou co nejdříve.
 • V opačném případě budete muset platit své zaměstnance na překážkách v práci, což se oproti dovolené významně prodraží.
 • Nebudete jednat nemorálně, ale obezřetně a v zájmu zachování Vašeho podniku. Pokud se situace zlepší, lze dovolenou zrušit.
 • POZOR: Pokud splňujete podmínky pro získání státní podpory pro případ nuceného „zavření podniku“, mohou pro Vás být překážky v práci výhodnější (detaily podpory připravuje MPSV v rámci programu ANTIVIRUS).

 

4. Ve smluvních vztazích buďte obezřetní a aktivní

Ve smluvních vztazích buďte obezřetní a aktivní. 

 • Důkladně zmapujte své smluvní vztahy a aktivně jednejte se smluvními partnery.
 • Buďte velmi obezřetní při uzavírání nových smluvních vztahů.
 • Zaměřte se na odpovědnost za škodu a smluvní pokuty.
 • Prověřte rovněž ujednání o vyšší moci.
 • V případě nejasností zvažte novou dohodu či dodatek ke smlouvě.

Jste dodavatel a nezvládáte plnit včas?

 • Anoncujte zpoždění dodání.
 • Bezodkladně oznamte existenci vyšší moci.
 • Domáhejte se uzavření dodatku smluv upravujícího termíny.
 • Shromažďujte důkazy a připravte se na budoucí spory.
 • Zvažte využití institutu změny okolností.

 

5. Monitorujte své obchodní partnery

Je nezbytné sledovat a včas řešit případné finanční či provozní problémy Vašich obchodních partnerů.

 • Sledujte finanční situaci svých obchodních partnerů.
 • Sledujte katastr nemovitostí, centrální registr exekucí, obchodní či insolvenční rejstřík.
 • Na varovné signály reagujte okamžitě. Nespoléhejte se na sliby.
 • Spolupracujte aktivně s právním zástupcem.

 

6. Řešte aktivně a informovaně své pohledávky i dluhy

Zejména v době velké nejistoty ohledně osudu některých Vašich obchodních partnerů je důležité mít pod kontrolou své pohledávky. 

 • Je-li to možné, neposkytujte služby či zboží bez zálohy či platby předem.
 • Snažte se své pohledávky co nejdříve a co nejvíce zajistit, například formou ručení, zástavního práva, notářského zápisu s přímou vykonatelností či jinými prostředky.
 • Nezůstaňte mezi neuspokojenými věřiteli. Vymáhejte své pohledávky aktivně prostřednictvím svého právního zástupce neprodleně.
 • Pokud je to možné, přistupte k zápočtu pohledávek.
 • Neváhejte podat návrh na vydání předběžného opatření.
 • Uplatněte včas své pohledávky u soudu.

Pokud jste v pozici dlužníka:

 • Jednejte s věřiteli aktivně a snažte se řešit situaci dohodou.
 • Buďte obezřetní při nakládání s majetkem, Vaše jednání může mít i trestněprávní rozměr.
 • Dejte si pozor na tzv. poškozování či zvýhodňování věřitelů.

 

7. Zkuste ukončit probíhající soudní spory dohodou

Ideálním právním institutem ukončení složitého sporu je uzavření dohody o narovnání, ve které obě strany konstatují, že je mezi nimi původní nárok stále sporný, nicméně obě strany se dohodly, že sporný závazek/pohledávku nahradí novým nárokem. Současně se obě strany dohodnou na tom, že společně učiní kroky k zastavení probíhajícího soudního jednání.

 • Probíhající soudní spory obě strany časově i finančně zatěžují. 
 • Aktuálně přitom dochází k častému odročování nařízených jednání. 
 • Spory se tak ještě více protáhnou.
 • Zkuste protistraně navrhnout smírné ukončení sporu. 
 • Kompromis může být výhrou pro obě strany.

 

8. Předejděte a čelte vlastnímu úpadku

Nikdy nemůžete vyloučit, že se i Váš podnik dostane do stavu hrozícího úpadku, či úpadku. I jen dva věřitelé mohou znamenat problém. Je důležité vědět co úpadek je, jak mu předejít a jak se mu bránit. 

 • Hlídejte si počet Vašich věřitelů a délku doby kdy jsou Vaše dluhy po splatnosti.
 • Informujte se o výši aktiv a pasiv Vašeho podniku.
 • Pokud vám hrozí úpadek, jste povinni svolat valnou hromadu společnosti.
 • Pokud váš podnik v úpadku je, jste ze zákona povinni podat insolvenční návrh.
 • Pokud jste v nejisté situaci, vždy konzultujte s právním zástupcem krizové řízení a přípravu strategie pro insolvenční řízení.

 

9. Využijte veškerá podpůrná daňová opatření

K ochraně svého podnikání doporučujeme využít všech podpůrných daňových opatření. Která to například jsou?

 • Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
 • Odklad platby některých daní a poplatků prostřednictvím žádosti o posečkání platby, lze žádat o snížení záloh či výjimku z jejich placení, lze požádat o odpuštění sankce v případě prodlení či žádat o prodloužení lhůt.
 • Lze požádat o snížení záloh na daň z příjmů nebo o jejich úplné zrušení.

Ve všech výše vyjmenovaných případech platí, že je potřeba aktivně učinit návrh finanční správě, ideálně ihned a nečekat na to, až se situace “přežene”. Doporučujeme postupovat vždy v součinnosti s Vaším daňovým poradcem!

 

10. Není nemorální uplatnit nárok na náhradu škody vůči státu

Není nemorální, pokud se jako podnikatel přihlásíte o náhradu škod způsobených krizovými opatřeními přijatými v boji proti epidemii COVID 19. Stát se bez podnikatelů neobejde a je proto lepší, pokud podnikatele "odškodní", než aby o ně přišel. Proto s nárokem na náhradu škody počítá přímo zákon. 

 • Pro úspěšné uplatnění nároku je nezbytné splnit zákonné podmínky. 
 • PŘIPRAVTE SE VČAS.
 • Dbejte na důsledné zdokumentování celé situace, zejména důkazy o vzniku a výši škody.
 • Poraďte se s právním zástupcem a postupujte již nyní tak, abyste s Vaším nárokem byli úspěšní.

Krizový zákon umožňuje nárokovat škodu, která poškozeným subjektům vznikla v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními. Je nutné prokázat příčinnou souvislost mezi vznikem škody a přijatým krizovým opatřením. Jedná se o právně komplikovanou a dosud detailně neprobádanou oblast a opět je třeba učinit aktivní a právně kvalifikované kroky.