Je možné považovat koronavirus za vyšší moc či podstatnou změnu okolnosti?

Nákaza koronavirem stále rostoucím tempem decimuje zejména Asii a Evropu. Ve vysoké míře se dostala již na území ČR.

 

Pandemie COVID-19 má dopad i do právních vztahů. Jak je to s plněním z uzavřených smluv? Existuje možnost, jak se vyhnout zásadním dopadům na smluvní vztahy v důsledku nenadálých a omezujících veřejnoprávních opatření?

 

Existují dvě varianty, jak lze, alespoň z části, omezit či alespoň zmírnit sankční smluvní povinnosti, jaké to jsou?

 

A) Vyšší moc (vis maior)

Ustálená judikatura nejvyšších a Evropských soudů říká, že vyšší moc lze charakterizovat jako určitou neobvyklou a nepředvídatelnou okolnost, která je nezávislá na osobě, která se ji dovolává (v našem případě dodavatele), a jejímž důsledkům nebylo možné zabránit ani přes veškerou vynaloženou péči.

 

Epidemii typu koronaviru tedy určitě můžeme obecně řadit mezi případy vyšší moci (vis maior), tedy nepředvídatelné objektivní jevy, nad nimiž člověk v zásadě nemá kontrolu a jejichž vznik objektivně nemohl ovlivnit.

 

Právní následek této situace

V případě, že se prokáže, že se na vaši smlouvu vztahuje vyšší moc, za určitých okolností se můžete zprostit povinnosti náhrady škody vzniklé z neplnění smluvních povinností.

 

B) Podstatná změna okolností

O co jde? Jde o případ, kdy je v právech a povinnostech smluvních stran založen zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich například neúměrným zvýšením nákladů plnění či zásadní obtížnost plnění ze smlouvy, a to v důsledku mimořádné situace, kterou dotčená strana nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a tato skutečnost nastala až po uzavření smlouvy.

 

Právní následek této situace 

Podstatná změna okolností zase umožňuje stranám jednat o změně obsahu smlouvy po jejím uzavření.

 

ZÁVĚR A SHRNUTÍ

Na základě výše uvedeného je tedy jasné, že jde-li o smlouvy, u kterých v době uzavření nebylo možné zásadní rozšíření koronaviru předvídat, dopadá na ně ustanovení o vyšší moci i o možnosti dovolávat se podstatné změny okolností a jednat o změně smlouvy.