Už jste o něm určitě slyšeli, ale víte, o co se jedná?

Nepominutelný neboli dřívěji také neopominutelný dědic je pojem který nalezneme v dědickém právu, které je obsaženo v občanském zákoníku, konkrétně v hlavě III.

 

Takovýto nepominutelný dědic má právo domáhat se tzv. povinného dílu, který mu náleží z pozůstalosti svého rodiče. Pokud tento potomek nedědí, náleží povinný díl jeho potomku. Jde o jakéhokoli potomka, tedy ať již z manželského svazku či potomka nemanželského.

 

Výše zmíněný povinný díl představuje zákonný dědický podíl, tzn. subjektivní právo dědice na část pozůstalosti zanechané rodičem. Jeho výše je dle zákona následující:

  • u nezletilého potomka činí alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu,
  • u zletilého potomka činí alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.

 

Takového povinného dílu se lze domáhat i přes zůstavitelovo pořízení pro případ smrti (tzn. dědickou smlouvu či závěť), které jej opomíná či na něj nepamatuje. Jednoduše řečeno, část pozůstalosti tomuto dědici připadne vždy, pokud nenastane nějaká z následujících situací:

  1. Nepominutelný dědic byl zůstavitelem vyděděn. Vydědit potomka lze pouze ze zákonných důvodů, kterými je především trvale nezřízený život potomka, jeho "nezájem" o zůstavitele či z důvodu závažného provinění se proti zůstavitelovi. O důvodech vydědění si můžete více přečíst ZDE a ZDE.
  2. Nepominutelný dědic se dědictví zřekl. Zřeknout se dědictví lze předem smlouvou se zůstavitelem, která vyžaduje formu veřejné listiny.
  3. Nepominutelný dědic je dědicky nezpůsobilý, což znamená, že z dědického práva je vyloučen. To se stane tomu, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli.

 

Stáhněte si náš vzor závěti s ustanovením o vydědění potomka ZDE nebo třeba ZDE!