Čím je ovlivňována výše mzdy a platu? Jak se vyplácí? A čím se tedy vlastně odlišují?

Pojmy mzda a plat lidé velmi často zaměňují. Nicméně rozdíly mezi nimi jsou zcela zásadní.


Prvním faktorem, který ovlivňuje to, zda člověka dostává za vykonanou práci mzdu nebo plat, je skutečnost, zda pracuje v soukromém či veřejném sektoru. Pokud osoba pracuje v sektoru soukromém, tedy například v nějaké soukromé firmě, odměna za Vaši vykonanou práci má podobu mzdy. Jestliže je tomu ale naopak a vy pracujete pro sektor veřejný, tedy jste zaměstnancem státu, obce atd., pobíráte plat. Zásadní rozdíl ovšem nastává v určování jejich výše.
 

Plat

Protože plat je odměna za práci ve veřejném sektoru (tedy pro učitele, policisty, úředníky a jiné), jeho výše se odvíjí od tzv. platových tabulek. V těch je potřeba umět se správně orientovat.


Výše platu se odvíjí podle toho, do které platové třídy a stupně osoba spadá. Tříd je 16 a dělí se podle toho, jaký druh práce osoba vykonává. Stupňů je 12 a říkají nám, jakou má člověk v daném oboru praxi (tedy započitatelnou dobu praxe). To ale není vše - do platové tabulky se totiž započítává ještě dosažené vzdělání, které je pro zaměstnance ve veřejném sektoru potřeba, aby mohl dosáhnout vyšší platové třídy. Opačně to ovšem nefunguje – nikdo Vám vyšší platovou třídu kvůli vzdělání automaticky zaručit nemůže. Výše platu se může mírně lišit i podle kritérií, která zaměstnavatel uvede do pracovní smlouvy. Proto je možné u některých povolání narazit na odlišnosti ve výši platu. Stejně tak je to i s dobou započitatelné praxe – některý zaměstnavatel na ni hledí, některý zčásti, některý vůbec.
 

Se zvýšením platu je to v podstatě jednoduché – buď musí být zaměstnanec ve veřejném sektoru povýšen, a tudíž postoupí do vyšší platové třídy, nebo musí být navýšen plat v celém odvětví (např. zvýšení platů pro učitele či zdravotní sestry, které je velmi často probírané téma).
 

Mzda

V soukromém sektoru je situace s penězi mnohem barevnější. Jedinou hranicí je totiž minimální mzda, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci za vykonanou práci dát. Aktuální výše minimální mzdy pro rok 2019 je:

  • 79,80 Kč/hod. nebo
  • 13 350 Kč/měsíc při běžné pracovní době 40 hod./týden.

 

Ovšem pozor, ani zde to není tak jednoduché. Toto pravidlo platí ve skutečnosti pouze pro první z osmi skupin profesí. Jsou jimi například uklízečky a skladníci. Finanční ohodnocení se stupňuje společně se stoupáním do vyšších skupin. Do těch se zaměstnanci dělí na základě namáhavosti, složitosti práce a míře zodpovědnosti, kterou zaměstnanec při výkonu práce má. Zaměstnavatel ale i tak má vcelku volnou ruku v určování, jakým způsobem bude zaměstnanci mzdu vyplácet. Velmi často ji dělí na několik částí – tedy na nějaký základ – tzv. fixní část -  a část, která se může odvíjet například od toho, jak velký zisk se zaměstnanci podařilo pro podnik utržit – tzv. flexibilní část. Navíc může zaměstnavatel v soukromém sektoru udělovat i různé prémie a odměny, peníze za přesčasy a podobně. Navýšit mzdu samozřejmě zaměstnavatel může jak chce (např. podle toho, jak je s výkonem práce zaměstnance spokojený či kolik hodin v práci zaměstnanec tráví).

Za mzdu ani plat nelze považovat náhrady mzdy nebo platu, cestovní náhrady, odměny za pracovní pohotovost, odstupné, výnosy z kapitálových podílů. Co se týče OSVČ, ani zde nelze mluvit o mzdě nebo platu.