Kdy po Vás může zaměstnavatel chtít náhradu škody?

Pokud dojde ke škodě na majetku zaměstnavatele, je zaměstnanec povinen k nějaké náhradě škody? Je tato náhrada případně nějak omezena nebo na něm může zaměstnavatel vymáhat plnou výši škody?

 

Co se týče náhrady škody, tak zaměstnanec i zaměstnavatel mají povinnost k tzv. prevenci, oba tedy musí předcházet vzniku škody. Zaměstnavatel tím, že pro zaměstnance vytvoří podmínky vhodné k řádnému plnění úkolů a zaměstnanec si při jejich vykonávání počíná tak, aby vzniku škody předcházel a je povinen zaměstnavatele upozornit, pokud má podezření, že by mohlo ke vzniku škody dojít.

 

Úpravu náhrady škody v pracovním právu nalezneme v § 248 a následujícím zákoníku práce. Zaměstnanec je dle zákona povinen při zaviněném porušení pracovních povinností nahradit zaměstnavateli škodu, která tímto porušením, případně v souvislosti s tímto porušením, vznikla. Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnancem. Z tohoto existují zákonné výjimky a to tehdy, pokud byla uzavřena dohoda o odpovědnosti, a nebo se jedná o náhradu za ztrátu svěřených věcí. V těchto případech musí zaměstnanec prokázat, že se nejedná o jeho zavinění. Je důležité, aby zde byla tzv. příčinná souvislost mezi porušením povinností zaměstnance a vznikem škody. Zaměstnanec nemůže odpovídat za něco, co s jeho porušením povinností nesouviselo. Ne vždy v souvislosti s porušením pracovních povinností musí dojít také ke vzniku škody. Zaměstnanec samozřejmě není oprávněn své povinnosti porušovat, avšak nemusí být povinen k náhradě škody, ale vznikl by zde pouze důvod pro výpověď ze strany zaměstnavatele.

 

Ve chvíli, kdy ke vzniku škody došlo také porušením povinností na straně zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí. Zaměstnanec je povinen nahradit škodu nejlépe uvedením v předešlý stav. Pokud to však není možné, tak má povinnost k náhradě škody v penězích. Pokud by došlo k tomu, že škoda byla způsobena z nedbalosti a nikoliv úmyslně, nesmí výše náhrady přesáhnou 4,5 násobek průměrné mzdy zaměstnance. Pokud však byla škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek, tak dané omezení neplatí a zaměstnanec bude povinen k plné náhradě způsobené škody a také k náhradě ušlého zisku. Výši náhrady škody určuje zaměstnavatel. Ten je poté povinen to projednat se zaměstnancem a písemně mu to oznámit do 1 měsíce ode dne, kdy škoda vznikla. O způsobu náhrady škody musí být mezi nimi uzavřena písemná dohoda. Pokud se jedná o škodu, jejíž náhrada přesahuje 1000 Kč, je zaměstnavatel povinen tuto náhradu projednat s odborovou organizací.