Co je BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je jednou ze složek, kterou je nutno zajistit i na pracovišti. Pro každého, ať se již jedná o osobu zaměstnance či zaměstnavatele, z předpisů týkajících se BOZP vyplývají určitá práva, povinnosti a regule chováni v zaměstnání, ve většině případů ve formě interních pravidel či předpisů. BOZP se po legislativní stránce opírá převážně o zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákon o zajištění dalších podmínek BOZP (309/2006).

 

BOZP tvoří řada oblastí, které se zabývají například školením zaměstnanců, jejich zaměstnavatelů, hygienou práce, také pracovními úrazy a vznikem možné škody. Jak je definován pracovní úraz? Na to nalezneme odpověď v zákoníku práce v § 271k. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, dále také úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. V souvislosti s pracovním úrazem je poškozený oprávněn požadovat i náhradu škody.

 

Mohou však nastat situace, které jako pracovní úraz definovat nelze, tudíž nebude moci být náhrada škody uznána. Lze takový úraz, způsobený rvačkou mezi zaměstnanci na pracovišti, jako pracovní úraz definovat? Nebo se jedná o tzv. exces? Hovoříme-li o tom, že se zaměstnanec dopustil pracovního excesu, dopustil se takového jednání, kterým vybočil z pracovní povinnosti, tedy  že svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. BOZP předpisy). V případě rvačky na pracovišti by se opravdu o pracovní exces mohlo jednat. Zaměstnanec by v takovém případě nárok na náhradu škody vůči zaměstnavateli neměl a musel by ji vymáhat v občanskoprávním řízení u soudu proti druhému účastníkovi rvačky.

 

Měl by tedy zaměstnavatel nějak zakročit a takové jednání svých zaměstnanců řešit? Rozhodně ano! Přestože se tedy o pracovní úraz jednat nemusí, protože vznikl na základě potyčky zaměstnanců, má zaměstnavatel povinnost zjistit veškeré údaje, zaznamenat je do knihy úrazů, kde vylíčí všechny skutečnosti a zápis z této knihy předá inspekci práce, která podnikne další případné kroky.