Šikana ze strany kolegy. Jak se projevuje a jak se proti ní bránit?

Co je mobbing?

Pojem mobbing můžeme zařadit do oblasti pracovněprávní problematiky. Pod tímto označením se skrývá druh šikanózního chování na pracovišti mezi lidmi se stejným postavením v pracovním kolektivu (tedy mezi kolegy, spolupracovníky). Mobbing jako sociální jev není novinkou a byl v minulosti definován jako útok na „vetřelce“, jednotlivce, který není ve skupině chtěný. Jak se takové jednání projeví na pracovišti v běžném životě? Jak se můžeme proti mobbingu bránit?

 

Příčiny takového jednání mohou mít různý původ. Ve většině případů je jedinec šikanován z důvodu závisti úspěchu druhého, strachu o pracovní pozici či kvůli oblíbenosti v kolektivu. Šikanovaná osoba je vystavována útokům, které musí být prováděny v intervalech alespoň jedenkrát týdně po dobu minimálně půl roku, aby takové chování naplňovalo skutečnost, že se opravdu jedná o mobbing. Mohlo by se zdát, že se jedná o velmi dlouhou dobu, ale je nutno připomenout, že (jako i u dalších typů šikanózního chování např. bossing) jde o dlouhý vývoj, jehož prvotních počátků si nemusí samotná napadaná osoba ani její okolí ihned povšimnout.

 

Jak se šikana na pracovišti projevuje?

Velmi odlišné jsou praktiky žen a mužů, které ve svém „lovu“ využívají. Ženské praktiky jsou opředeny častým posměchem (mířící na kolegův názor, pracovní tempo, ale i takové, které hodnotí oděv,  make-up apod.), znepokojování osoby nekonkrétními narážkami, různorodými úšklebky či velmi časté přerušování druhého ve vyjadřování se, kdy tímto zásahem je dána najevo nadřazenost a síla „predátora“. Praktiky mužů jsou ve většině případů mírně odlišné – ignorace spolupracovníka, cynické poznámky o způsobu (i osobního) života či podsouvání nové a bezvýznamné, degradující činnosti, která nemusí být tak pozitivně hodnocena od vedoucí složky.

 

Jedno mají tyto postupy společné, a to je cíl, kterého chce původce dosáhnout. Cílem mobbingu je vystavení jedince sociálnímu tlaku a takovému stresu, díky kterému dříve nebo později nebude práce šikanovaného odvedena stoprocentně, byť by se mohlo jednat o prvotřídního pracovníka. Díky stresu, ve kterém se šikanovaný dlouhodobě pohybuje, se začne „odlučovat“ od kolektivu. Tyto systematické útoky v mnoha případech končí až úplným ukončením pracovního poměru, které nakonec znamená spíše osvobození pro oběť šikany.

 

Jak se proti mobbingu bránit?

V těchto případech se jednání ve stylu „on do mě kamenem, já do něj chlebem“ nevyplácí. Již při prvním pocitu mobbingu páchaném na naši osobu je nutné udat hranici chování druhého člověka, za kterou si nepřejeme, aby druhý vstupoval. Osoba, která se chce vydat směrem mobbingu, ať již je její důvod jakýkoliv, si nejprve pečlivě prověří, zda se jí takové chování vyplatí a zda jí dáme možnost mířit do naší "Achillovy paty". Dalším stupněm je informovat nadřízeného o nekalých praktikách, které se na pracovišti dějí a dbát na to, aby tento problém vyřešil například prostřednictvím odborů (mimosoudní řešení). Zde je důležité obstarat si důkazy o nátlaku. Soudní obrana je i v těchto případech na místě. Využijeme institut antidiskriminační žaloby (např. žaloby na ochranu osobnosti dle občanského zákoníku).  U soudu pak můžeme požadovat náhradu majetkové či nemajetkové újmy.