Jak agentury práce fungují? Jakým způsobem zprostředkovávají zaměstnání? A na co si dát u agentur práce pozor? Čtěte dál!

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Těmito právními předpisy jsou pravidla agenturního zaměstnávání jasně stanovena. V praxi je však možné, že agentury práce tato pravidla nedodržují a mohou tak agenturní zaměstnance na jejich zákonných právech krátit. Je tedy vhodné se se základními principy fungování agenturního zaměstnávání seznámit.

 

Co je agentura práce?

Agentury práce jsou fyzické či právnické osoby, které jsou oprávněny zprostředkovávat zaměstnání. Toto zprostředkování může agentura práce realizovat třemi způsoby. Prvním z nich je vyhledávaní pracovních příležitostí pro zájemce o zaměstnání a vyhledávání budoucích zaměstnanců pro zaměstnavatele. Dalším způsobem je poskytování poradenské činnosti. Posledním způsobem je zaměstnávání osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele. A právě touto formou zprostředkování zaměstnání se budeme v textu dále zabývat.

 

Co je agenturní zaměstnávání? A kdo je uživatel?

O agenturní zaměstnávání jde v případě, kdy agentura práce svého zaměstnance dočasně „zapůjčuje“ jinému zaměstnavateli, aby pro něho vykonával práci. „Uživatelem“ zákon rozumí zaměstnavatele, pro něhož agenturní zaměstnanec fakticky vykonává práci.

 

Jak to v praxi funguje?

Agentura práce uzavře se zájemcem o zaměstnání pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti (uzavření dohody o provedení práce je vyloučeno). Svého zaměstnance pak agentura práce dočasně přidělí k výkonu práce jinému zaměstnavateli. Agenturní zaměstnanec je tedy zaměstnancem agentury práce, ale pracuje pro jiného zaměstnavatele.

 

Kdo agenturního zaměstnance platí a kdo mu ukládá pracovní úkoly?

Jak již bylo výše řečeno, zaměstnanec je v případě agenturního zaměstnávání zaměstnancem agentury, mzdu mu tedy vyplácí agentura. Práci však agenturnímu zaměstnanci ukládá zaměstnavatel, pro kterého zaměstnanec fakticky pracuje. Tento zaměstnavatel také práci agenturního zaměstnance organizuje, řídí a kontroluje. Rovněž garantuje zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příznivé pracovní podmínky.

 

Pracovní a mzdové podmínky

Pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance nesmí být horší, nežli jsou podmínky jiného srovnatelného zaměstnance, tedy zaměstnance, který vykonává práci srovnatelné náročnosti za srovnatelných podmínek. Pokud by pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance byly horší, může tento zaměstnanec požádat agenturu, aby situaci napravila a u zaměstnavatele mu rovné podmínky zajistila.

 

A co dovolená?

Čerpání dovolené se u agenturního zaměstnance řídí stejnými pravidly, jako u ostatních zaměstnanců. Agenturní zaměstnanec je tedy oprávněn čerpat dovolenou za stejných podmínek jako tzv. kmenoví zaměstnanci uživatele.

 

Na jak dlouhou dobu lze agenturního zaměstnance přidělit?

Agenturní zaměstnanec může být agenturou práce přidělen k jednomu a témuž zaměstnavateli pouze na dobu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Pokud o to však agenturní zaměstnanec požádá, může být tato doba prodloužena.

 

Zásadně bez úhrady!

Je vyloučeno, aby agentura práce po přiděleném zaměstnanci požadovala za zprostředkování zaměstnání jakoukoliv úhradu, a to ani ve formě srážek ze mzdy či z jiné odměny.

 

Doporučení

Ještě před uzavřením pracovněprávního vztahu (tedy před uzavřením pracovního poměru či dohody o pracovní činnosti), je vhodné ověřit si, zda je agentura práce důvěryhodnou. To provedete poměrně snadno díky evidenci vedené Úřadem práce. V této evidenci lze dohledat veškeré údaje o konkrétní agentuře, včetně identifikačních údajů, povolených způsobů zprostředkovávání zaměstnání, druhů prací, pro které je agentura oprávněna zaměstnání zprostředkovávat, seznamu pracovišť agentury práce a údajů o tom, zda nebyl agentuře pozastaven výkon její činnosti.