Jak má podnikatel správně uzavřít daňovou evidenci?

Vést daňovou evidenci má povinnost každý podnikatel, kterému vznikají příjmy ze samostané činnosti a má-li v úmyslu uplatnit tyto výdaje v přiznání k dani z příjmů (více ZDE). Podnikatel, který uplatňuje výdaje procentem příjmů, tzv. paušální výdaje (o tom více ZDE), si daňovou evidenci vést nemusí.

 

Každý podnikatel, který ukončuje svoji podnikatelskou činnost má však povinnost vypořádat své daňové záležitosti.

 

V případě ukončení samostatné činnosti fyzické osoby, která vede daňovou evidenci, je zapotřebí ji uzavřít. K uzavření daňové evidence je třeba učinit tyto kroky:

1. vyřídit všechny nevyřízené pohledávky či dluhy

2. zvýšit dílčí základ daně o tyto položky:

  • hodnotu dosud nespotřebovaných zásob
  • pohledávky evidované k datu ukončení činnosti, které by byly zdanitelným příjmem (s výjimkou zaplacených záloh a pohledávek, jejichž odpis představuje daňový výdaj dle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP

3. snížit dílčí základ daně o tyto položky:

  • dluhy evidované k datu ukončení činnosti s výjimkou přijatých záloh

 

Povinnost zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů je dána ke dni předcházejícímu dni ukončení činnosti.

 

K úplnému uzavření podnikání je třeba dále učinit:

  • výmaz podnikatele z evidence - podáním žádosti o ukončení činnosti a zrušení živnostenského oprávnění na příslušném formuláři
  • oznámení správci daně - předložit správci daně listinu, na jejímž základě došlo k rozhodnutí o zániku živnostenského oprávnění, a to do 15 dnů ode dne doručení listiny
  • oznámení České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně - předložit  listinu, na jejímž základě došlo k rozhodnutí o zániku živnostenského oprávnění, a to buď dopisem, či vyplněním tiskopisu „Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné činnosti”