Obecná charakteristika.

Problematika paušálních výdajů souvisí s určením výše základu daně (případně dílčího základu daně) z příjmů ze samostatné činnosti fyzických osob dle § 7 zákona o daních z příjmů. K částce tvořící základ daně lze dospět pomocí následujícího výpočtu. Od příjmů vyplývajících poplatníkovi ve zdaňovacím období se odečtou výdaje. A ty mohou být dvojího druhu:

  1. prokazatelně uplatněné na dosažení, zajištění a udržení příjmů,
  2. paušální výdaje.

 

Paušální výdaje jsou procentem příjmů poplatníka, přičemž fakticky uplatitelná částka je stanovena zákonnými limity, které se k roku 2018 změnily, respektive jejich výše se snížila. Z tohoto důvodu je výhodnější preferovat paušální výdaje v situacích, kdy má poplatník nižší skutečné příjmy, než jsou stanoveny stropy výdajových paušálů. V takovém případě mu mohou vyjít výdaje daleko vyšší (oproti těm skutečným), což bude mít za následek větší ponížení základu daně.

 

Pro výdaje uplatněné procentem z příjmů je typické, že není zapotřebí schraňovat a pečlivě evidovat veškeré doklady, účtenky, stvrzenky a podobné podklady, na jejichž základě by bylo možné doložit, jak byly vynaloženy finanční prostředky. Jedná se o hlavní rozdíl se skutečnými výdaji. Z tohoto pohledu je to pro poplatníka jednodušší způsob, jak si vypočíst a následně vyplnit v daňovém přiznání daň z příjmů. Naproti tomu stojí složitější postupy v podobě vedení účetnictví či daňové evidence. Nutno ovšem dodat, že tím není vyloučeno, aby poplatník použil výdaje procentem v daňovém přiznání.

 

Zda budou uplatněny výdaje ve formě paušálu, anebo na základě prokazatelného způsobu, záleží na vlastní úvaze každého poplatníka. Rozhodné je, aby si poplatník uvědomil, co je pro jeho situaci vhodnější a provedl propočet, který druh výdajů se mu po finanční stránce více vyplatí. Je možné, aby jedno zdaňovací období využil paušálu a v dalším přešel na uplatňování výdajů, jenž musí řádně prokázat. Avšak je pro tuto změnu zapotřebí splnit potřebné předpoklady.

 

Na závěr je vhodné upozornit na to, aby nedocházelo k záměně paušálních výdajů s dalšími pojmy, které se mohou zdát na první pohled velice podobné. Konkrétně jde o paušální daň nebo paušál na auto, přičemž je jejich užití vázáno na odlišné podmínky.