Rozvádět se nechci. Ale přece mě nepřivedeš na mizinu!?

Do společného jmění manželů patří vše, co manželé (nebo jeden z nich) nabyli za trvání manželství.
Výjimku tvoří: 

  • to, co slouží k osobní potřebě jednoho z manželů,
  • to, co nabyl jeden z manželů darem nebo děděním,
  • to, co nabyl jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
  • to, co nabyl jeden z manželů jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  • to, co nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výlučného vlastnictví.

 

Součástí SJM jsou rovněž dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže

  1. se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
  2. je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

 

Zákon stanoví, že je-li pro to závažný důvod, soud na návrh manžela společné jmění zruší nebo zúží jeho stávající rozsah.

 

Soudní řízení v takovém případě probíhá vždy na návrh, který může podat jen jeden z manželů. Zákon však neříká, který z manželů může návrh podat, většinou to však je ten z manželů, k jehož ochraně má zúžení nebo zrušení SJM směřovat. Není však vyloučeno, že návrh podá ten z manželů, na jehož straně jsou ony závažné důvody.

 

Závažným důvodem je vždy skutečnost, že:

  1. manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu,
  2. že manžela lze považovat za marnotratného – př. poskytování nepřiměřeně vysokých či častých darů, časté hrazení útraty v restauraci i za jiné osoby, nedbalý výkon vlastnického práva, utrácení prostředků k uspokojování závislosti na alkoholu či drogách, gamblerství ale například i závislost na nakupování
  3. že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika – riziko musí být nepřiměřené a bude se vždy posuzovat v konkrétním případě, nepřiměřené riziko může být hlavně riziko, které na sebe osoba bere v rámci své podnikatelské činnosti

 

Jako závažný důvod může být shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.