Kdy, kde a jak?

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k danému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

 

O zrušení místa trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna ve správním řízení, a to buď sama ze své vůle, nebo na návrh navrhovatele – vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněné osoby (dále jen „oprávněná osoba“) za splnění zákonných podmínek. Bohužel neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení adresy místa trvalého pobytu.

 

Ke zrušení dojde tehdy:

  1. byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
  2. byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
  3. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (v daném případě tak rozhodně jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je povinen existenci důvodů zde uvedených ohlašovně prokázat.

 

Návrh na zrušení adresy místa trvalého pobytu podá oprávněná osoba na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen – tedy na obecním úřadu nebo v hlavním městě v Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst. Podání návrhu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč.

 

Budete muset:

  • předložit písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
  • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana,
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.