Správní řízení v kostce

Správní řízení je soubor činností (úkonů), které vedou k jednomu cíli – vydání správního rozhodnutí. Zahájeno může být buď podáním kohokoliv, kdo má zájem na vyřešení své věci správním úřadem (např. žádost o stavební povolení), nebo může být iniciováno samotným úřadem, pokud to vyplývá z jeho úřední povinnosti (např. v případě spáchání správního deliktu). 

 

Dnem zahájení řízení je den, kdy je žádost podána či dnem, kdy je dotyčné osobě doručeno oznámení o zahájení řízení v konkrétní věci. Od tohoto dne má úřad na vyřízení žádosti 30 dnů. Podání žádosti, které je adresováno konkrétnímu úřadu, musí co nejpřesněji označovat, kdo podání žádosti učinil, tj. jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení úřadu, jemuž je žádost (podání) adresována. Je nutné rovněž jasně a srozumitelně popsat, co je na úřadu požadováno. Pokud tyto náležitosti chybí, vyzve dotyčný úřad žadatele k odstranění případných nedostatků (např. upřesnění, co žadatel na úřadu žádá). Žadatel by měl ve prospěch úspěšného vyřízení své žádosti dodat správnímu orgánu také podklady k vydání rozhodnutí. Například u stavebního řízení je to stavební dokumentace, eventuálně vyjádření jiných úřadů k dané věci. Rovněž by měl žadatel označit i případné další účastníky řízení, tj. ty osoby, na které může mít rozhodnutí úřadu vliv, například sousedé v případě žádosti o povolení stavby apod. 

Některé podklady je schopen si úřad pro potřeby řízení opatřit sám, jako například výpis z katastru nemovitostí, a rovněž tak i vytyčit případné další účastníky řízení, aby nebyli opominuti. 

 

Poté, co správní úřad nashromáždí dostatek informací (podkladů), případně učiní šetření na místě nebo vyslechne svědky, vydá rozhodnutí, které je adresované všem účastníkům řízení, tedy nikoliv jen tomu, kdo si žádost původně podal. Poté, kdy účastníci řízení obdrží správní rozhodnutí, začne běžet 15 denní lhůta k podání odvolání. Toto odvolání je možností, jak se bránit, jestliže s výsledným rozhodnutím účastník řízení nesouhlasí. Odvolání se podává u toho úřadu, proti jehož rozhodnutí se účastník řízení odvolává.