Co dělat, když zjistíme, že soused postavil stavbu, aniž bychom byli osloveni stavebním úřadem jako účastník řízení?

Povinností stavebního úřadu, případně i samotného žadatele o stavební povolení, je vytyčit okruh účastníků tohoto řízení. Vesměs se bude jednat o majitele sousedních pozemků, kterých se plánovaná stavba může nějakým způsobem dotknout, to znamená jejich vlastnických práv.  Ve stavebním řízení se totiž tito účastníci řízení mají možnost k předmětné stavbě nějakým způsobem vyjádřit. Mohou namítat, že jim například stavba bude stínit jejich dům, či jinak zasahovat do jejich vlastnických práv. Stavební úřad a zejména pak stavebník se s těmito námitkami musí nějakým způsobem vypořádat. Proto, pokud jste jako účastník z tohoto řízení vynecháni, se může stát, že se tak stalo i záměrně, to proto, abyste nemohli svými připomínkami do průběhu řízení zasahovat.

 

Ať tuto skutečnost zjistíte během probíhajícího řízení, nebo až po vydání rozhodnutí – stavebního povolení, stále ještě můžete svá práva účastníka uplatnit, a to co nejdřív od okamžiku, kdy jste se to dověděli.  Písemně se obraťte na příslušný stavební úřad s tím, že jste opomenutým účastníkem stavebního řízení a chcete svá práva účastníka ve vztahu k předmětnému stavebnímu řízení uplatňovat. To znamená, že máte možnost nahlédnout do žádosti o stavební povolení, projektové dokumentacea pokud již bylo vydáno rozhodnutí, tj. stavební povolení, pak máte možnost se proti tomuto odvolat. A to i v případě, že takovéto rozhodnutí již nabylo právní moci.

 

V případě, že zjistíte, že jste opomenutým účastníkem řízení, které skončilo rozhodnutím již před několika lety, i takto se stále můžete o svá práva (opomenutého) účastníka řízení hlásit.  Příslušný správní úřad posoudí, zda jste v řízení skutečně opomenutým účastníkem a pokud Vás za něj uzná, doručí Vám předmětné rozhodnutí. Ode dne, kdy toto rozhodnutí obdržíte, Vám zároveň začne běžet odvolací lhůta, v níž se můžete (ale také nemusíte) proti tomuto rozhodnutí odvolat k nadřízenému správnímu orgánu.