Je možné se bránit proti rozhodnutí soudu? Pokud není rozhodnutí pravomocné tak ano!

Pokud někdo prochází správním řízením, znamená to, že prochází jednáním se správními úřady, respektive orgány veřejné moci, které mají právo rozhodovat o jeho právech či povinnostech. Tyto orgány pak mají za úkol v dané věci, ve které se toto řízení vede, vydat rozhodnutí, které účastníku potvrdí jeho právo či mu zadá povinnost něco konat. Jestliže správní orgán vydá rozhodnutí proti účastníkovi řízení, například uloží mu povinnost konat, a toto rozhodnutí ještě není pravomocné, může se účastník proti němu odvolat, neboli uplatnit tzv. řádný opravný prostředek.

 

Toto právo podat řádný opravný prostředek, zvaný odvolání, má každý účastník řízení proti každému nepravomocnému rozhodnutí. Nepravomocné rozhodnutí je takové, že prozatímně nenabylo své moci, tj. nelze jej ještě vykonat tak, jak bylo rozhodnuto. Jedná se o nejtypičtější a nejvíce užívaný opravný prostředek ve správním řízení. Tento institut se váže na lhůtu, kterou účastník musí splnit, aby se jeho odvoláním vůbec někdo zabýval. Tato lhůta je stanovená na 15 dnů, a pokud je dodržena (tzn. odvolání je včas podané), způsobuje to odložení právní moci doručeného rozhodnutí. Odvolání se podává k tomu orgánu, který vydal rozhodnutí, jež se odvoláním napadá. Tento orgán pak má dvě možnosti. První možností je, že rozhodne znovu sám, ale pouze v případě, kdy odvolateli v plném rozsahu vyhoví, a pokud tak nezpůsobí újmu jiným účastníkům. Tento systém se nazývá tzv. autoremedura, tj. rozhodnutí ve věci samé stejným orgánem. Druhá možnost je pak taková, že odvolání správní orgán postoupí svému nadřízenému orgánu (např. okresní soud postoupí krajskému). Výsledkem takového odvolání je tedy zrušení daného rozhodnutí a jeho následné potvrzení či změna.

 

Svého práva na odvolání se účastník řízení může také vzdát. Pokud se ho ale vzdá, nemůže institut odvolání již použít. Pokud účastník řízení podá své odvolání a následně jej vezme zpět, není možné ho již znovu uplatnit.