Věděli jste, že městská policie je něco jiného než Policie ČR? Víte, které oprávnění má proti Vám strážník městské policie při řešení přestupku a ukládání pokut? Které přestupky vlastně mohou být tímto policistou sankcionovány?

Policie je ozbrojená složka státu, jejímž úkolem je zajišťovat pořádek uvnitř státu, ochraňovat občany, jejich práva a majetek a stíhát pachatele trestné činnosti. U nás toto zajišťuje Policie České republiky a Městská policie. Rozdíl mezi nimi je dán především v tom, že Městská policie je obecním orgánem, tzn. spadá do působnosti obce a svou činnost plní zásadně jen na území této obce, zatímco Policie ČR je státním útvarem a její působnost je celostátní.

 

Obecní neboli městská policie

Strážník městské policie má oprávnění dohlížet nad zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku, které jsou v působnosti obce. Spadá sem:

 • dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, pravidel občanského soužití, čistoty na veřejných prostranstvích, dopravních pravidel v obci,
 • přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a k prevenci kriminality v obci a
 • odhalování a postih některých přestupků a jiných správních deliktů.

 

Oprávněním městské policie je tedy i udělovat pokuty za spácháné přestupky, které může ve většině případů řešit příkazem na místě, kterým právě ukládá již zmíněné pokuty.

 

Oprávnění sankciovat přestupky má městská policie v případě, že:

 • pachatel znečistí nebo poškodí místní komunikaci, její součást nebo příslušenství nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou,
 • poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že znemožní její obecné užívání,
 • omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace nebo bez povolení podle § 24 nebo v rozporu s tímto povolením neoprávněně zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku,
 • dojde k nedovolenému zastavení nebo stání vozidla na pozemní komunikaci,
 • v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla:
 1. drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
 2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více,
 3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/h,
 4. nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích,
 5. neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
 6. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,
 7. vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,
 8. na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno.

 

Mimo tyto zákonem vymezené případy může městská policie sankciovat též porušení nařízení obce.

 

Strážník je při zjištění spáchání přestupku oprávněn uložit příkazem na místě pokutu až do výše 10 000 Kč, pokud zákon nestanoví pokutu nižší. Podmínkou ovšem je souhlas pachatele. Nesouhlasí-li, nelze takto přestupek řešit a je třeba jej postoupit příslušnému správnímu orgánu.

 

V daných případech musí postoupení přestupku učinit již z úřední povinnosti, a to u přestupků, které není oprávněn řešit na místě uložením pokuty příkazem na místě. Těmi jsou např. výrazné překročení rychlosti, přestupky na úseku zbraní a střeliva, přestupky podle zákona o občanských průkazech apod.