Jak mě může donutit správní orgán "poslouchat".

Správní řízení představuje jednání se správními orgány, resp. orgány veřejné moci, které mají právo rozhodovat o právech a povinnostech lidí, kteří se takového řízení zúčastní. Tyto správní orgány nemají ale pouze pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech zúčastněných, ale mají také pravomoc činit kroky, které vedou k zajištění řádného průběhu řízení bez jakýchkoliv potíží.

 

Jedním takovým zajišťovacím prostředkem je pořádková pokuta v podobě finančního postihu. Tu lze uložit osobám, které dle zákona závažně ztěžují postup správního orgánu. Mezi takové osoby patří ti, kdo se nedostaví ke správnímu orgánu na předvolání bez řádné omluvy, ti, co i přes napomenutí ruší pořádek při jednání a ti, co neuposlechnou pokynu úřední osoby, a to jakékoliv, nejen správního orgánu. Zákon umožňuje ještě jednu možnost, kdy lze uložit pořádkovou pokutu, a to v případě, že osoba poruší vážnost správních orgánů a podá hrubě urážlivé podání, ať už ústně, písemně, nebo třeba taky gestikulací. Co se týká nedostavení se ke správnímu orgánu na předvolání bez řádné omluvy, správní orgán musí zvážit závažnost tohoto nedostavení. Např. správní orgán může uložit pořádkovou pokutu osobě, kvůli které se musí konat nové ústní jednání, což narušuje zásadu efektivnosti a hospodárnosti řízení. Pokud se ani tak nedostaví osoba k jednání, může ji nechat správní orgán předvést. Pořádková pokuta nesmí být uložena, pokud se dotyčný omluvil, i přesto že neuvedl důvod své absence. O rušení pořádku jakožto dalšího z důvodů uložení pokuty jde tehdy, kdy dotyčná osoba neustále vyrušuje řízení, ačkoliv ji správní orgán informoval o možnosti finančního postihu a o této informaci je záznam v protokolu. V takovém případě může správní orgán zasáhnout reálným postihem a nejen pohrůžkou.

 

Pořádková pokuta může být uložena až do výše 50 000 Kč, avšak musí být uložena v poměru k závažnosti ztížení. Poměr závažnosti je pak na úvaze správního orgánu. Pokud osoba svým chováním i nadále, po uložení jedné pořádkové pokuty, ztěžuje postup řízení, je možné, aby správní orgán uložil pořádkovou pokutu znovu. Tento institut tedy může být ukládán opakovaně a zákon nestanoví do jaké výše. Správní orgán, který pokutu uložil ji může také snížit či dokonce prominout, a to tehdy, kdy se daná osoba omluvila za své jednání či pokuta splnila svůj účel a osoba se ponaučila.