V lednu tohoto roku nabyla účinnosti novela přestupkového zákona, podle které správní orgán může přestupek znovu řešit domluvou.

V lednu tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona č. 285/2018, kterou se pozměnil zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V tomto zákoně se pozměnil § 91 odst. 1, který v aktuálním znění hovoří jasně:

 

„ Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.“

 

Znovuzařazení domluvy policistů představuje značnou míru benevolentnějšího řešení některých přestupků. Domluva má i další výhody. Velmi značně snižuje pracnou administrativu, bez které se minulá opatření neobešla. Je nutné zmínit, že toto možné řešení domluvou, má být využito tam, kde daný přestupek má tu nejnižší míru škodlivosti v rámci společenského chování a není zde dostatečný veřejný zájem na sledování a tvrdším sankcionování daných přestupků. Nabízí se zde však otázka, k jakým přestupkům a kdy je umožněno správnímu orgánu využít možnost „pouhé“ domluvy? Zde není jednoznačná odpověď, neboť zákon jasně nestanovuje, jaké přestupky se mohou řešit tímto způsobem a nikoliv tvrdším opatřením – pokutou. Je zde tedy na policistovi, jak daný přestupek zhodnotí a uzná, že domluva je dostatečný zásahem, který osobu, která se přestupku dopustila, napraví.

 

Podle důvodové zprávy, která k této novele byla vydána, domluva nezvyšuje ani korupční riziko.  Riziko zneužití tohoto instituty je obdobně vysoké jako u zneužití příkazem na místě (napomenutí).

 

Domluva představuje neformální vyřízení přestupku (není ukládána napomenutím), které není součástí řízení o přestupku. V případě domluvy totiž samotné řízení o přestupku zahájeno nebude. Osoba, které bude domluveno, není tedy označena jako viník a nebude spáchaný čin zapsán do evidence přestupků a nebude o řízení domluvou veden žádný záznam.

 

Je možné domluvu udělit zpětně/později? Ne, to možné není. Pokud domluva z pohledu správního orgánu nepostačuje k nápravě, bude ve většině případů vydán příkazový blok a řešit později danou situaci domluvou, již možné nebude.