Základní charakteristika institutu zadržení řidičského průkazu a podmínky jeho zadržení a vrácení.

Zadržet řidičský průkaz řidiči motorového vozidla je oprávněním policisty. Policista může řidiči zadržet řidičský průkaz pouze na základě zákonem stanovených důvodů.

 

Policista může řidiči zadržet řidičský průkaz, pokud je řidič podezřelý, že bezprostředně předtím, než byl policistou zastaven, způsobil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení člověka, nebo těžké újmě na zdraví. Policista je oprávněn zadržet řidičský průkaz řidiči také v případě, pokud řidič ujel z místa dopravní nehody, na které se měl bezprostředně předtím, než jej policista zastavil, podílet a tuto nehodu byl řidič povinen ze zákona oznámit policii.

 

Dále může policista řidiči zadržet řidičský průkaz, pokud je řidič podezřelý, že požil alkohol nebo jinou návykovou látku během jízdy, nebo řídil vozidlo poté, co byl ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Dalším důvodem, kdy může policista zadržet řidičský průkaz, je situace, kdy se řidič odmítl podrobit vyšetření ke zjištění na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky v krvi, a to po výzvě policisty.

 

Řidiči motorového vozidla může být policistou zadržen řidičský průkaz také v případě, kdy řidič řídil vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského průkazu pro příslušnou skupinu vozidel. Posledním zákonem stanoveným důvodem, pro který může policista řidiči zadržet řidičský průkaz, je situace, kdy řidič řídil vozidlo přesto, že mu byl soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

 

Při zadržení řidičského průkazu, je dáno policistovi právo uvážení, tj. řidičský průkaz řidiči zadržet může, ale nemusí.

 

Po dobu, co má řidič zadržený řidičský průkaz, nesmí řídit motorové vozidlo.

 

Policista je povinen poučit řidiče vozidla o důsledcích, které pro něj plynou ze zadržení řidičského průkazu. Policista řidiči vydá písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu.

 

Policista má povinnost písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu došlo k zadržení řidičského průkazu, skutečnost, že byl řidiči řidičský průkaz zadržen. Současně správnímu orgánu policista zašle řidičský průkaz, a to bez zbytečného odkladu. Pokud je řidičem cizí státní příslušník, pak má obecní úřad obce s rozšířenou působností povinnost zaslat zadržený řidičský průkaz orgánu státu, který jej vydal.

 

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předáno oznámení o zadržení řidičského průkazu ze strany Policie České republiky, zahájí s řidičem řízení o zadržení řidičského průkazu. V řízení o zadržení řidičského průkazu může příslušný orgán rozhodnout o zadržení řidičského průkazu až do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu.

 

Pokud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o zadržení řidičského průkazu, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce, který vede registr řidičů, a postoupí mu řidičský průkaz k úschově.

 

Pokud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o zadržení řidičského průkazu nerozhodne nebo nebude řidiči uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v přestupkovém nebo trestním řízení, vrátí řidičský průkaz řidiči bez zbytečného odkladu.

 

Doba zadržení řidičského průkazu se řidiči započítává do doby výkonu trestu zákazu činnosti. Trest ale musí být uložen za skutek, za který byl řidiči zadržen řidičský průkaz.

 

Pokud řidič řídí vozidlo přesto, že mu byl zadržen řidičský průkaz, dopouští se přestupku podle zákona o silničním provozu. Za daný přestupek může být řidiči uložena pokuta až 10 000 Kč, trest zákazu činnosti až na 12 měsíců a v bodovém hodnocení řidiče mu bude připsáno 7 bodů.