Kauce dle zákona o silničním provozu jako zajišťovací institut v přestupkovém řízení.

Policista má podle zákona o silničním provozu oprávnění vybrat od řidiče vozidla kauci ve výši od 3 500 Kč do 50 000 Kč. Podmínkou pro vybrání kauce je skutečnost, že je řidič vozidla podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona o silničním provozu. Současně je nutné, aby u řidiče existovalo důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení nebo hrozí, že vymáhání pokuty bude spojeno s nepřiměřenými náklady. Kauce může být také vybrána, pokud hrozí, že pokutu nebude moci správní orgán vymoci od řidiče vůbec.

 

Kauci lze uložit ve výše uvedeném rozmezí. Kauce však nesmí překročit nejvyšší možnou výměru pokuty, kterou lze uložit za přestupek, ze kterého je řidič podezřelý.

 

Policista je povinen řidiče poučit o účelu kauce a o podmínkách jejího vrácení. Policista řidiči také vystaví písemné potvrzení o vybrání kauce. Do písemného potvrzení je nutné uvést důvod, pro který byla od řidiče kauce vybrána, výši kauce a správní orgán, který je příslušný k řešení přestupku. Jedno písemné vyhotovení si ponechá řidič, jedno se předá správnímu orgánu pro účely správního řízení. Jedno vyhotovení si ponechá policie pro účely evidence.

 

Kauci nelze vybrat v případě, kdy řidič vozidla požívá výsad a imunit podle mezinárodního práva nebo podle zákona. Dále nelze kauci vybrat, pokud se jednání mající znaky přestupku neprojedná dle zákona o odpovědnosti za přestupky (přestupky policistů a vojáků). Kauci nelze vybrat ani v případech, kdy nejvyšší výměra pokuty za přestupek, za který je řidič podezřelý, nedosahuje částky 5 000 Kč.

 

Řidiči se kauce v plné výši vrátí, pokud nebyl pravomocně uznán vinným z přestupku. Řidiče příslušný správní orgán bez zbytečného odkladu vyzve k vyzvednutí kauce nebo sdělení čísla bankovního účtu, na který se kauce řidiči zašle. Pokud si řidič kauci do jednoho roku od doručení výzvy nevyzvedne nebo nesdělí číslo bankovního účtu, kauce propadne. Pokud byl řidič uznán vinným z přestupku, vydá příslušný správní orgán rozhodnutí o započtení kauce na zaplacení pokuty a nákladů řízení, které byly řidiči za přestupek uloženy. Pokud byla od řidiče vybrána vyšší kauce, než je výše uložené pokuty za přestupek, je zbytek kauce řidiči vrácen. O vrácení části kauce platí totéž, co o vrácení celé kauce.

 

Kauce, která byla u řidiče policistou vybrána, propadne, pokud nelze přestupkové řízení ukončit rozhodnutím z následujících důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že je podezřelý z přestupku nedosažitelný nebo nečinný. Dalším důvodem je, pokud řidiči nelze doručit rozhodnutí o vině za přestupek z důvodu nedosažitelnosti nebo nečinnosti.