Pomocník při bojích s úřady.

Správní soudy poskytují na základě předmětné správní žaloby právní ochranu proti rozhodnutím vydaným správními orgány. Jedná se o jistou kontrolu rozhodovací činnosti veřejné správy, která je prováděna nezávislým a nestranným soudem. Podání žaloby je upraveno v soudním řádě správním a aktivně legitimován (oprávněn) k tomu je ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím správního orgánu, a to buď přímo daným rozhodnutím stanovujícím konkrétní práva a povinnosti, nebo procesním postupem v předcházejícím správním řízením. Žalobce se její pomocí domáhá, aby takové rozhodnutí bylo příslušným krajským soudem zrušeno.

 

V zásadě je možné žalobu podat proti všem nezákonným rozhodnutím, jelikož zákon vychází z principu přezkoumatelnosti každého rozhodnutí, pokud to výslovně nevylučuje právní předpis. Nezákonnost znamená, že vydané rozhodnutí není v souladu s právním řádem. Nevztahuje se to na případy podání žaloby z důvodu subjektivního nesouhlasu žalobce pro nehospodárnost, neúčelnost nebo nesouladnost s jeho zájmy. Pokud by se chtěl někdo bránit proti rozhodnutí o přestupku, nejčastěji z důvodu nepřiměřeného trestu, může žalobce zažádat, aby byl takový trest zmírněn nebo od něj bylo upuštěno.

 

Prostřednictvím správních žalob se poskytuje ochrana veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob. Nejsou zde zahrnuta soukromoprávní subjektivní práva, jelikož jejich ochrana je poskytována v občanském soudním řízení, a to i za situace, kdy správní orgán rozhodoval soukromoprávní spor – jako příklad lze uvést rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (správní orgán) o dlužných poplatcích, jež mají být konkrétní osobou uhrazeny.

 

Aby mohla být žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podána, je zapotřebí splnit několik zákonných podmínek. Osoba oprávněná k podání žalob musí nejprve vyčerpat všech možných opravných prostředků, které jsou v dané situaci možné (zpravidla odvolání, rozklad) proti rozhodnutí, jež je napadáno. Kdyby tomu tak nebylo, správní soud by její podání odmítl. Lhůta k jejímu podání bývá zpravidla do 2 měsíců, přičemž její počátek začíná běžet ode dne, kdy bylo osobě doručeno (popřípadě jinak oznámeno) zamítavé rozhodnutí o podaném opravném prostředku. Po jejím uplynutí již není nárok na její podání. Žaloba by měla být adresována krajskému soudu, v jehož obvodu se nachází správní orgán, který vydal napadené rozhodnutí. Existují však výjimky z pravidla, kdy se místní příslušnost posuzuje podle jiného kritéria (§ 7 soudního řádu správního). Při podání žaloby je zapotřebí zaplatit soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč a následně kolky v této hodnotě vylepit na písemné vyhotovení žaloby.

 

V řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu není nutné se nechat zastoupit advokátem, ovšem je-li případ obtížný a pro Vás složitý, je na místě si takového právního zástupce zvolit, neboť žaloba musí obsahovat právní, zpravidla i skutkové důvody, které už v průběhu řízení není možné rozšířit (doplnit) a zároveň by měla být řádně formulována.