V tomto článku si vysvětlíme, jak můžete dosáhnout toho, aby Vaše věc byla prohlášena za kulturní památku.

Pan Novák odkoupil od obce Prachatice místní kostel Sv. Panny Marie, který se nachází v dané obci. Má za to, že kostel by měl být kulturní památkou. Co je pro to potřeba?

 

Nejdříve si však objasníme, co to kulturní památka vůbec je. Za kulturní památku prohlašuje ministerstvo kultury ČR (dále jen „ministerstvo“) nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory:

  1. ,které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické
  2. ,které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

 

Pokud je tedy pan Novák přesvědčen, že kostel má výše uvedené hodnoty, musí podat podnět k prohlášení věci za kulturní památku ministerstvu, které však zahájí řízení o prohlášení věci za kulturní památku pouze na základě svého vlastního uvážení.

 

Ministerstvo si před prohlášením kostela za kulturní památku vyžádá vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud je již od těchto orgánů neobdrželo.

 

Ministerstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka o podání návrhu na prohlášení jeho věci nebo stavby za kulturní památku nebo o tom, že hodlá jeho věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu a umožní mu se k návrhu nebo podnětu vyjádřit.

 

Pan Novák je povinen od doručení výše uvedeného vyrozumění až do rozhodnutí ministerstva chránit kostel před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit ministerstvu každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jeho vlastnictví, správy nebo užívání.

 

Ministerstvo kostel prohlásí za kulturní památku rozhodnutím. Tato skutečnost se zapisuje do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Ministerstvo o prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku písemně vyrozumí jeho vlastníka, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odbornou organizaci státní památkové péče a katastrální a stavební úřad.