K čemu je katastr nemovitostí a jak funguje?

Znáte pojem katastr nemovitostí? Jde o veřejný seznam, který obsahuje údaje o nemovitostech na území ČR, tzn. jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení, vlastnická a jiná věcná práva k těmto nemovitostem. Je tedy zdrojem informací, který slouží především k ochraně nemovitostí, jejich vlastníků a dalších oprávněných osob či například i k ochraně životního prostředí nebo kulturního bohatství.

 

Katastr nemovitostí je veden jako bezplatný, veřejně přístupný informační systém o území ČR, do kterého lze nahlížet zde. Lze si z něj pořizovat záznamy, výpisy a opisy, a především do něj zapisovat věcná práva, práva ujednaná jako věcná, nájem a pacht. Od 1.6. 2021 dochází ke změně ve způsobu nahlížení a ke kompletním informacím mají přístup pouze registrovaní uživatelé (registrace přes eIdentitu nebo tzv. Dálkový přístup do katastru nemovitostí).  

 

Zápisy do katastru nemovitostí rozlišujeme tři, a to:

  • vklad,
  • záznam,
  • poznámka.

 

Vkladem se zapisují všechna věcná práva, tzn. právo vlastnické, zástavní, zadržovací a práva odpovídající věcným břemenům - konkrétně jejich vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence.

 

Záznamem se zapisují práva odvozená od vlastnického práva, jako je příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu či právo hospodařit s majetkem státu.

 

Poznámkou se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných, např. o exekučním příkazu ke správě nemovitosti a k prodeji nemovitosti.

 

S katastrem nemovitostí je neodmyslitelně spjato fungování katastrálních úřadů, kterých máme pro každý kraj jeden (spolu s několika katastrálními pracovišťmi) a jeden pro hlavní město Prahu. Tyto úřady vykonávají mimo jiné státní správu katastru nemovitostí České republiky, tzn. rozhodují o zápisech do katastru nemovitostí, vedou o nich řízení a tyto zápisy provádí.

 

Řízení se zahajuje na základě návrhu (na vklad, na záznam) či právního titulu (u poznámky). Tyto návrhy se podávají na předepsaných formulářích a musí být doloženy příslušnými listinami. Úřad pak o nich rozhodne a pokud obsahuje požadované náležitosti a je podán oprávněnou osobou provede zápis do katatstru nemovitostí.