Být vlastníkem kulturní památky není jen tak, neboť se s tím pojí určité povinnosti a samozřejmě i práva. V tomto článku se na ně podíváme.

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu. Za kulturní památku prohlašuje ministerstvo kultury ČR nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,

  1. které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické,
  2. které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

 

Jedná se zejména o památky malířství, sochařství a uměleckých řemesel, dále různé stavby dokládající vývoj civilizace a stavební kultury v českých zemích – např. hrady, zámky apod.

 

Kulturní památky se evidují v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní památkový ústav.

 

Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Je povinen kulturní památku užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu.

 

Dané povinnosti má také ten, kdo danou kulturní památku užívá nebo ji má u sebe.

Vlastník kulturní památky je povinen bez zbytečného odkladu každé ohrožení nebo poškození kulturní památky oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady. Jde-li o nemovitou kulturní památku, která je stavbou, vyrozumí též stavební úřad.

 

Vlastník kulturní památky je povinen každou zamýšlenou změnu jejího užívání, a jde-li o nemovitou kulturní památku, i její zamýšlené vyklizení, předem oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Rozhodne-li se vlastník kulturní památku prodat, je povinen ji přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky).

 

Pokud má vlastník v plánu provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Vlastník kulturní památky může obec nebo kraj požádat o poskytnutí příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění. Musí se však jednat o zvlášť odůvodněný případ.