Chystáte se organizovat kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Možná je tedy na čase si ujasnit, jak je to s některými bezpečnostními záležitostmi jako je požární ochrana.

Se začátkem dubna nám pomalu skončila plesové sezóna, to ovšem neznamená pauzu pro všemožné kulturní a společenské akce. Ať už jde o koncert, divadlo, diskotéku, festival nebo cokoliv podobného, vždy je potřeba, aby organizátoři takovýchto akcí dodrželi určitá pravidla, a tím předešli vzniku požáru. Jelikož se i Vy můžete ocitnout v pozici, kdy budete podobnou akci pořádat, je důležitá tato pravidla znát, proto si je nyní pojďme společně připomenout.

 

Kromě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., je najdete také v nařízeních krajů a v obecně závazných vyhláškách obcí, které tyto podmínky k zabezpečení požární ochrany při takovýchto akcích stanoví.
 

  1. Každá akce tohoto typu (tzn. kulturní, společenská, sportovní) může být konána pouze ve stavbách, které jsou k takovýmto účelům určeny. U takovýchto staveb byl při jejich realizaci  zařízen dostatečný počet a kapacita únikových cest a zabezpečeny další požární požadavky. Tyto prostory vždy musí být pro takovéto účely zkolaudovány stavebním úřadem.

  2. Pokud je akce povolena a skutečně dojde k její realizaci, jsou organizátoři povinni dbát na zabezpečení a hlavně dostatečný počet trvale volných a otevřených únikových východů, které musí být řádně označeny, musí mít k dispozici dostatek hasebních prostředků a u akcí nad 200 osob proškolené požární hlídky i pořadatele.

  3. Pokud je zjištěn nějaký nedostatek, kvůli kterému by mohlo dojít k porušení požární bezpečnosti a nelze ho před zahájením akce odstranit, nesmí být tato akce vůbec zahájena. Při vzniku takového nedostatku, který vede k bezprostřednímu nebezpečí vzniku požáru, je organizátor povinen akci okamžitě přerušit nebo ukončit.

  4. Je nutné dbát i na drobnosti typu výzdoba sálu. Například pod stropem nesmí být zavěšeny/umístěny hořlavé materiály z důvodu odkapávání těchto materiálů na unikající osoby. Z toho vyplývá, že takovéto materiály nesmí být umístěny ani nad místy, kudy osoby unikají.

  5. Určitých pravidel musejí dbát i účastníci takovýchto akcí. S těmi je ale nejdříve musí organizátor seznámit, a to v odpovídajícím a potřebném rozsahu. Zejména je nutno účastníky seznámit s únikovými východy, umístěním hasicích přístrojů atd.

Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky lze najít metodickou pomůcku určenou starostům obcí, ve kterých se má konat akce podobná akcím typu technoparty. Zde lze najít i vzorové obecně závazné vyhlášky týkající se akcí podobného typu.