Důležité věci, na které byste určitě neměli zapomenout při tvorbě obchodních podmínek!

Obchodní podmínky jsou nepřímým obsahem smlouvy a jejich znění je pro strany smlouvy závazné. Je tomu tak za předpokladu, že s nimi vysloví smluvní strany souhlas. Typicky jsou v praxi využívány ve styku mezi podnikatelem a nepodnikatelem, tedy spotřebitelem.

 

Vzhledem k tomu, že obchodní podmínky mají obecný charakter – platí pro všechny subjekty (typicky spotřebitele, kteří uzavírají smlouvu s podnikatelem) stejně, musí být jejich obsah profesionálně a kvalitně zpracován.

 

Trendem dnešní doby je nákup přes internet, tzv. přes e-shop. Zde platí pro jejich provozovatele striktní pravidla pro obsah obchodních podmínek. Nezapomeňte uvést všechny povinné informace!

 

Které to jsou?

 • popis a základní informace o podnikateli, jeho totožnost, tzn. jeho obchodní firma nebo jméno a příjmení a identifikační číslo, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
 • údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
 • název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb (jakost a provedení),
 • cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
 • náklady na dodání,
 • způsob platby, dodání nebo plnění,
 • poučení o právu na odstoupení, které musí obsahovat také upozornění, na možnost spotřebitele od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření (či od doručení zboží)
 • popis způsobu, možnosti a podmínek reklamace, či popisu jak má zákazník postupovat v případě odstoupení od smlouvy,
 • práva z vadného plnění,
 • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
 • doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

Důležité upozornění!!

Pokud podnikatel neuvede do obchodních podmínek veškeré informace, které mu předpisy stanoví, vystavuje se tím možnému postihu ze strany ČOI (České obchodní inspekce). Jedná se totiž o porušení pravidel obchodního styku a lze toto jednání hodnotit jako přestupek!

 

Každý podnikatel, a to nejen provozoval e-shopu, by měl být pečlivý při sestavování obchodních podmínek velice pečlivý. Obchodní podmínky navíc nesmí působit klamavě, neupravovat skrytá ustanovení v neprospěch spotřebitelů a dodržet obsahové náležitosti, jak jsme vám shrnuli shora.