Co to znamená? Jak správně dluh uznat?

Co si představit pod pojmem uznání dluhu? 

Uznání dluhu je právní jednání, které se mezi dlužníkem a věřitelem uzavírá v souvislosti s jiným závazkem mezi stranami. Jde například o dřívější smlouvu o zápůjčce, nájemní smlouvy, kupní smlouvy a spoustu jiných.

 

Podpisem uznání dluhu vzniká další závazek mezi shodnými stranami, aniž by se zkoumalo, zda byl původní závazek platný či promlčený a už jen z titulu uznání dluhu je dlužník povinen věřiteli plnit podle ujednání. V zásadě lze říci, že uznání dluhu utvrzují a posilují práva věřitele.

 

Jak správně dluh uznat? 

1) Uvedení důvodu a výše dluhu

Zákon zcela jasně uvádí, že dluh musí být uznán co do svého důvodu a výše. Musí tedy být uveden jasný důvod vzniku dluhu (např. dlužím na nájemném za dobu "od do",  z titulu neuhrazené faktury ze dne xy atp.), a rovněž musí být uvedena konkrétní částka, kterou dlužník svému věřiteli dluží. Nepostačí tedy říci, že dlužím nájemné za jeden měsíc, ale musí být uvedeno, že dlužím nájemné za měsíc květen ve výši 8 000 Kč. 

 

POZOR!

Nestačí pouze vyjádřit "uznávám svůj dluh co do důvodu a výše", obojí musí být vyjádřeno, jak je uvedeno výše. V takovém případě by bylo uznání dluhu těžké uplatnit u soudu, neboť by nebylo jasné jaký dluh a v jaké výši se uznal! 

 

2) Písemná forma

Dlužník musí výslovně prohlásit, že dluh v uvedeném rozsahu a době uznání trvá. Toto musí učinit písemně.

 

V tomto případě doporučujeme nechat na písemném uznání dluhu ověřit podpisy účastníků. Je tím velice silně zvýhodněno postavení věřitele a uznání dluhu v budoucnu půjde opravdu ztěží zpochybnit. 

 

Právní důsledky uznání dluhu

1) Oslabení dlužníkova postavení

Jestliže dlužník uzná svůj dluh, přesouvá tím důkazní břemeno o jeho existenci z věřitele sám na sebe. Uznání dluhu totiž zakládá vyvratitelnou domněnku, že dluh v okamžiku uznání trvá.

 

2) Prodloužení promlčecí lhůty

V okamžiku, kdy dojde k uznání dluhu ze strany dlužníka, začíná běžet nová (desetiletá) promlčecí lhůta. Je to důlěžitý právní důsledek, neboť standardně je promlčecí lhůta tříletá! Pokud však dlužník v samotném uznání určí datum, kdy bude dluh zaplacen, běží promlčení lhůta až od tohoto data. 

 

Upozornění a poučení pro dlužníky

Uznání dluhu je pouze Vaše právo, nikoliv povinnost. Na to pamatujte! Pokud nesouhlasíte s podpisem uznání dluhu, tak Vás k tomu věřitel nemůže nijak nutit!   

 

ZÁVĚREM DŮLEŽITÉ SHRNUTÍ K ZAPAMATOVÁNÍ:

  • k uznání dluhu nesmíte být nuceni,
  • uznání dluhu musí být vždy písemné,
  • dluh musí být jednoznačně identifikován, 
  • uznáním dluhu dlužník přesouvá důkazní břemeno z věřitele přímo na sebe,
  • uznáním dluhu běží nová promlčecí lhůta (10 let).