Alena Snová se rozhodla osamostatnit a chtěla si pronajmout malý byt nedaleko centra Prahy. Ve smlouvě však bylo pár věcí, které se jí nelíbily jako například absolutní zákaz chovu zvířat. Vždycky však snila o tom, že si pořídí kočku. Teď sej jí naskytla možnost mít kočičku a tak neví, zda smlouvu podepsat či nikoli.

Alena Snová se rozhodla osamostatnit a chtěla si pronajmout malý byt nedaleko centra Prahy. Ve smlouvě však bylo pár věcí, které se jí nelíbily, jako například absolutní zákaz chovu zvířat. Vždycky však snila o tom, že si pořídí kočku. Teď se jí naskytla možnost mít kočičku a tak neví, zda smlouvu podepsat či nikoli.

 

Chov zvířete v bytě

Pronajímatel nemá právo zakázat nájemci chov zvířete v bytě, neboť občanský zákoník nájemci právo chovat zvíře v bytě výslovně přiznává. Pronajímatel má možnost rozhodnout se, s kým nájemní smlouvu uzavře, ale nemůže si do ní dát takovéto omezení. Pokud se p. Snová pro domácího mazlíčka rozhodne, má na to právo, ale nikoli absolutní. Musí totiž pamatovat na to, že chovem zvířete v bytě nesmí působit pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pronajímatel by totiž po ní mohl žádat ukončení nevyhovujícího způsobu užití pronajatého bytu, což může vést až k naplnění výpovědního důvodu.

 

Smluvní pokuta v nájemní smlouvě

Paní Snová se nad institutem smluvní pokuty zahrnuté ve smlouvě příliš nezamýšlela, ale její kamarádka jí řekla, že to je rozhodně špatně. Vysvětlila jí, že ujednání o jakékoli smluvní pokutě v nájemní smlouvě je zcela nepřípustné a pokud jej smlouva obsahuje, nemusí k takovému ujednání přihlížet. Platí to tak od roku 2014, kdy byl přijat nový občanský zákoník. Řekla jí, že to platí i zpětně, tedy pokud by smlouva uzavřená před rokem 2014 obsahovala takové ujednání a nájemce by svou povinnost porušil po roce 2014, smluvní pokutu hradit nemusí.

 

Kauce, tedy jistota

Pronajímatel může po paní Snové požadovat jistotu neboli kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do této výše se však nepočítá záloha na služby. Z této částky mohou být hrazeny budoucí nedoplatky na nájemném či může sloužit k pokrytí způsobené škody paní Snovou.  Po skončení nájmu pronajímatel paní Snové vrátí jistotu spolu s úroky z kauce. Pokud se na výši úroků spolu nedohodnou, má paní Snová právo požadovat úroky ve výši odpovídající úrokům u bankovních úvěrů ve srovnatelném místě a době. 

 

Pozor na stavební a jiné úpravy v bytě

Paní Snová by si chtěla byt, ve kterém plánuje bydlet, trošku upravit. Musí však pamatovat na to, že úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu může provést pouze se souhlasem pronajímatele. Při skončení nájmu však musí tuto změnu odstranit, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá.

 

Může si paní Snová k sobě nastěhovat spolubydlící?       

Paní Snová si k sobě do domácnosti určitě může zvát kohokoli. Pronajímatel však má právo požadovat, aby v její domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všichni v bytě mohli žít ve vyhovujících podmínkách. Pronajímatel si ve smlouvě může vyhradit právo souhlasu s přijetím další osoby do bytu. Neplatí to však pro osoby blízké nebo jiné případy zvláštního zřetele hodné.