Máte nemocného člena rodiny a potřebujete s ním zůstat doma? V tom případě by se vám mohlo hodit vědět, jak využít tzv. ošetřovné. Kdo na něj má nárok, za jakých podmínek a jaká bude jeho výše?

Bohužel v životě nastávají občas i situace, kdy člověku onemocní člen rodiny a on je tak nucen zůstat s ním doma a postarat se o něj. Co ale dělat v případě, že normálně chodíte do práce? Pokud máte se zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu o klasickém pracovním poměru, jste v bezpečí a můžete využít tzv. ošetřovné.


Ošetřovné je, stejně jako nemocenská či peněžitá pomoc v mateřství, dávkou nemocenského pojištění. Jak již bylo řečeno, platí zde ale, že ji mohou využít pouze osoby, které jsou zaměstnány na hlavní pracovní poměr, nikoliv OSVČ nebo osoby pracující na dohodu (DPČ, DPP), a to i v případě, že si osoba samostatně výdělečně činná nemocenské pojištění hradí, nebo v případě, že je z dohody odváděna záloha na sociální pojištění. Dále na podporu může zapomenout osoba, které onemocní dítě, se kterým je jeden z rodičů na mateřské či rodičovské dovolené a pobírá tak peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovské dávky. Samozřejmě i zde jsou výjimky, takže pokud rodič, který dostává od státu tento typ podpory, onemocní nebo je těsně po porodu, máte na ošetřovné právo.
 

Zákon o nemocenském pojištění upravuje, kdy má osoba na podporu nárok, a to v případě, že:

  1. péče je určená pro dítě mladší 10 let: pokud onemocnělo, utrpělo úraz nebo mu zavřeli školu kvůli nepředvídatelné události typu chřipkové epidemie či havárie vody,
  2. péče je určená pro dítě starší 10 let nebo jiného člena domácnosti: podmínkou je, že s ošetřovaným žijete ve společné domácnosti (většinou se jedná o partnera nebo rodiče).

 

Pokud se jedná o dítě, které je ve střídavé péči rodičů, jako společná domácnost je považována domácnost obou rodičů. Nezbytnost ošetřování musíte doložit potvrzením od ošetřujícího lékaře nemocného.
 

Samozřejmě ani zde se nevyhnete velkému množství administrativy. Pokud máte o ošetřovné zájem, musíte nejdříve zaměstnavateli doložit žádost společně s Rozhodnutím o potřebě ošetřování, které Vám vystaví ošetřující lékař opečovávané osoby. Zaměstnavatel je pak povinen dokumenty předat okresní správě sociálního zabezpečení, která podporu vyplatí nejpozději do měsíce následujícího po dni, kdy správa doklad pro nárok na výplatu ošetřovného obdržela. Nakonec musíte zaměstnavateli opět doložit Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování nebo péče, které Vám opět vydá ošetřující lékař nemocné osoby.

Ošetřovné lze využít v případě, že Vašemu dítěti zavřou školu nebo školku. V takové situaci Vám je škola dítěte povinna vystavit tiskopis, který tuto skutečnost bude potvrzovat, a Vy předložíte zaměstnavateli Žádost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení.


Doba, po kterou lze ošetřovné čerpat, činí maximálně 9 dní. U rodičů samoživitelů, kteří potřebují pečovat o dítě mladší šestnácti let (které neukončilo povinnou školní docházku), tato doba může činit maximálně 16 dní.


Jaká bude výše ošetřovného?
Výše dávky se odvíjí stejně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění od denního vyměřovacího základu, kdy se sečtou vaše hrubé výdělky za posledních 12 měsíců, poté se vydělí 365 dny a sníží se pomocí tzv. redukčních hranic, které jsou pro rok 2019 následující:

  • z částky do 1090 Kč se započítá 90 procent,
  • z částky nad 1090 Kč do 1635 Kč se započítá 60 procent,
  • z částky na 1635 Kč do 3270 Kč započítá 30 procent,
  • k částce nad 3270 Kč se nepřihlíží.

 

Výsledná výše denní dávky, na kterou máte nárok, činí šedesát procent z již redukovaného vyměřovacího základu.