Co vše je potřeba?

Pokud se společníci společnosti s ručením omezeným rozhodli ukončit činnost takové společnosti, nemají dále zájem na její existenci, pak dochází k tzv. likvidaci dobrovolné. To znamená, že likvidace nebyla nařízena soudem, ale došlo k ní dohodou nebo například naplněním cíle či ukončením doby, na kterou byla společnost založena. V takovém případě je pak nutné splnit určitá kritéria, aby likvidace proběhla právně v pořádku.

 

Mezi úplně první povinnost, kterou je nutné splnit, patří rozhodnutí společníků o zrušení společnosti a vstupu do likvidace. Taková povinnost je dle společenské smlouvy v kompetenci buď valné hromady (minimálně 2/3 všech společníků pro), a nebo dohodou všech společníků – to záleží na tom, co je sjednané ve společenské smlouvě, případně jediný společník. Všechny tyto úkony musejí být osvědčeny notářským zápisem. Takovýmto krokem dochází ke zrušení společnosti a vstupu do likvidace.

 

Dalším krokem je volba likvidátora. Likvidátor je fyzická či právnická osoba, jež je povolána souhlasem prosté většiny přítomných společníků. Takto zvolený likvidátor je povinen zapsat likvidaci do obchodního rejstříku (lze zapsat i přímým zápisem u notáře) a vyhotovit podklady související s vypořádáním majetku, jakožto zahajovací rozvaha, soupis celkového jmění a účetní závěrka. Likvidátor též informuje všechny věřitele a vyzve je k přiznání svých pohledávek. Veškeré takto provedené kroky směřují k tomu, aby likvidátor mohl zpeněžit tzv. likvidační podstatu neboli majetek společnosti. Ze zpeněženého majetku se pak vyrovnávají náklady na likvidaci, pohledávky zaměstnancům a vyrovnání pohledávek věřitelů.

 

Posledním krokem je ukončení likvidace a výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Poté, co se likvidátor vypořádá se všemi podstatnými úkoly, vyhotoví jeho konečnou zprávu o průběhu likvidace a zhodnotí výsledek, uzavře účetní knihy a vypočte daňovou povinnost. Do jednoho měsíce od skončení likvidace pak likvidátor podá návrh na výmaz z obchodního rejstříku, ke kterému přiloží veškeré dokumenty získané likvidačním procesem, dále účetní podklady vedené ve sbírce listin, souhlas finančního úřadu s výmazem dané společnosti apod. Teprve výmazem z obchodního rejstříku je společnost společností zaniklou.