Potřebujete změnit sídlo vaší společnosti? Víte co vše k tomu je třeba a jaký je postup?

Jednou z povinných náležitostí společenské smlouvy při zakládání společnosti je označení jejího sídla. Zakladatelé jsou tedy povinni označit a zapsat do obchodního rejstříku sídlo společnosti s uvedením přesné adresy. Ovšem to, co musí být zapsané v obchodním rejstříku, neplatí striktně i pro společenskou smlouvu. K řádnému splnění jejího obsahu ohledně sídla postačí označení sídla alespoň obcí, v jejímž obvodu se nachází. Znamená to tedy, že požadavek je splněn, pokud je jako sídlo společnosti uvedena například Praha či Brno.

 

Není ničím neobvyklým, že za trvání společnosti se sídlo může změnit. Ať už proto, že začínáme s podnikáním v bytě, a potom potřebujeme větší prostory, nebo proto, že stávájící sídlo již nevyhovuje, a prostě potřebuje změnu.

 

Jak toho dosáhneme? Zde je výčet kroků potřebných k řádnému dosažení změny sídla společnosti:

  • svolání valné hromady (pokud nebude rozhodováno mimo valnou hromadu);
  • do programu valné hromady uvést (mimo jiné) změnu sídla společnosti;
  • souhlas se změnou musí vyjádřit nejméně 2/3 všech společníků, pokud společenská smlouva nestanoví počet vyšší;
  • jde-li o změnu obsahu společenské smlouvy, musí být toto rozhodnutí přijato ve formě veřejné listiny;
  • doručit rozhodnutí o změně sídla (v příslušné formě) společně s návrhem změny na rejstříkový soud.

 

O změnu obsahu společenské smlouvy jde v případě, kdy je sídlo přímo ve smlouvě označeno přesnou adresou nebo se přesouvá mimo obec v obsahu označenou. Pokud je sídlo ve společenské smlouvě označené pouze názvem obce a mění se pouze adresa v obvodu shodné obce, není nutné společenskou smlouvu měnit, a tím pádem nemusí být ani rozhodnutí přijato formou veřejné listiny, stačí pouze souhlas se změnou.

 

Jakmile máme rozhodnutí o změně, je třeba jej doručit na rejstříkový soud. Co všechno se musí přiložit? Pokud je jako sídlo ve společenské smlouvě uvedena pouze obec a změna sídla probíhá v rámci této obce, je rejstříkovému soudu předloženo pouze usnesení valné hromady (souhlas se změnou sídla), výpis z katastru nemovitostí a souhlas vlastníka nemovitosti, ve které bude uvedeno nové sídlo společnosti s ověřenými podpisy. V případě změny společenské smlouvy i její nové znění ve formě notářského zápisu.

 

Avšak ani zápisem nového sídla do obchodního rejstříku celý proces změny sídla společnosti nekončí. Po zápisu změny je ještě nutné informovat příslušné úřady. Z toho vyplývá povinnost změnit sídlo společnosti:

  1. na živnostenském úřadu, a to do 15 dnů od provedení změny v OR;
  2. na finančním úřadu, a to do 15 dnů od provedení změny v OR;
  3. na zdravotní a sociální pojišťovně, a to do 8 dnů od provedení změny v OR (pokud má společnost zaměstnance);
  4. na katastru nemovitostí (pokud společnost vlastní nemovitosti).

 

I když se může zdát, že proces změny sídla není úplně snadný, zde jsme se pokusili Vám ucelit stručný a přehledný postup.