Jak na to?

Vznik právnické osoby je primárně upraven zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento zákon nám stanovuje dva kroky pro založení právnické osoby, tedy i společnosti s ručením omezeným, a to ustavení a vznik.  

Ustavení je považováno za fázi předběžnou, zde právnická osoba ještě neexistuje. Tento krok zákon o obchodních korporacích nazývá „založením“. Ustavení je možné několika způsoby:

 

 • Zakladatelským právním jednáním 

Podmínkou je jeho písemná forma, nejčastěji se jedná o smlouvu nebo zakládací listinu ve formě notářského zápisu. Musí určovat alespoň název a sídlo právnické osoby, předmět činnosti, statutární orgán, jak se vytváří a první členy tohoto orgánu.

 

 • Zákonem 

Tento způsob založení právnické osoby nepatří do soukromé sféry a dochází k němu zcela výjimečně. Založeny takto byly např. České dráhy, a.s. a řada univerzit.

 

 • Orgánem veřejné moci 

Úředním rozhodnutím orgánu veřejné moci vznikají převážně příspěvkové organizace.

 

 • Jiným způsobem, který stanoví zákon 

O jaký způsob by se v těchto případech mělo jednat prozatím není ze zákona zřejmé.
 

Druhou fází je vznik právnické osoby s ručením omezeným. Zaměříme se zde pouze na ustavení zakladatelským právním jednáním. Právnická osoba tedy vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tento zápis je možný dvěma způsoby:

 

 1. Přímým zápisem – tento zápis provádějí notáři
 2. Návrhem na zápis – návrh musí být doručen příslušnému rejstříkovému soudu

 

Pro uskutečnění zápisu je zapotřebí připravit si tyto listiny:

 1. Zakladatelské právní jednání, jehož náležitosti a forma jsou popsány výše
 2. Čestné prohlášení osob, které jsou členy statutárního orgánu společnosti
 3. Prohlášení správce v kladu  a potvrzení banky jako doložení splacení základního kapitálu
 4. Souhlas manžela či manželky společníka v případě použití majetku ze společného jmění manželů ke vkladu do společnosti
 5. Listina osvědčující možnost využívat prostory sídla, tedy souhlas vlastníka nemovité věci včetně výpisu z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu, potřebné jsou úředně ověřené podpisy a listiny nesmí být starší než 3 měsíce
 6. Výpis z rejstříku trestů, a to každého člena statutárního orgánu, který opět nesmí být starší než 3 měsíce
 7. Výpis z živnostenského rejstříku 

 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců od založení či ustanovení společnosti. Návrh se doručuje spolu se všemi výše zmíněnými listinami, a to buď osobně, poštou či elektronicky (v tomto případě jsou zapotřebí elektronické podpisy). Návrh si můžete vyplnit sami nebo využít služeb notáře.
 

Po zápisu do obchodního rejstříku je nutné společnost s ručením omezeným registrovat u správce daní, tedy příslušného finančního úřadu, a dále zkontrolovat zapsání identifikačního čísla do živnostenského rejstříku. Zápis čísla by měl proběhnout automaticky, ale úředníci často nestíhají, a proto je lepší si zápis překontrolovat. Další nutností je odblokování bankovního účtu.
 

Postup založení a vzniku společnosti s ručením omezeným je věc poměrně komplikovaná, pokud si chcete ušetřit čas, je možné využít služeb firem, které se na založení právnické osoby specializují. Pomoci Vám může i notář, který však vyřídí pouze listiny a provede zápis; živnostenské oprávnění a registraci na finančním úřadě si budete muset zařídit sami. 

 

Máte další otázky týkající se s.r.o. nebo jiné obchodní společnosti? Využijte naši poradnu
s Mgr. Vojtěchem Suchardou.