Musí nebo nemusí kapitálová společnost vytvářet rezervní fond? A když ho jednou již má, k čemu slouží? Na tyto otázky odpovídá tento článek.

Rezervní fond u kapitálových společností

Rezervní fond – zákonná regulace

V předchozí právní úpravě obchodních společností a družstev (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) představoval rezervní fond povinně zřizovaný fond určený pro krytí případných ztrát společnosti v budoucích letech. Toto povinné zřizování rezervního fondu se týkalo společností s ručením omezeným a akciových společností (tzv. kapitálových společností).

 

Současná právní úprava již tuto povinnost neobsahuje a kapitálové společnosti se tak mohou pro vytvoření rezervního fondu rozhodnout pouze na základě svého vlastního uvážení.

 

Nově vznikající kapitálové společnosti tak zřizovat rezervní fond nemusejí. Pokud se však přesto pro vytvoření rezervního fondu rozhodnou, rozhodnou taky sami o způsobu jeho tvorby a o účelu jeho využití.

 

Naopak kapitálové společnosti vzniklé před účinností zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech), které nepřistoupily ke změně společenské smlouvy a nezřekly se povinné tvorby rezervního fondu, musí rezervní fond vytvářet i nadále.

 

Rezervní fond a rozdělování podílů na zisku společnosti

Jak již bylo řečeno výše, tvorba rezervních fondů je u kapitálových společností dobrovolná. Existence rezervního fondu nicméně může chod společnosti ovlivnit v mnohých směrech, a to zejména v případě rozdělování podílu na zisku.

 

Zákonná regulace obchodních korporací směřuje k ochraně věřitelů a k povinnosti obchodních korporací chránit vlastní zdroje financování. Tato ochranná funkce se promítá rovněž do úpravy vyplácení záloh podílu na zisku a rozdělování podílu na zisku. Výše přídělů do rezervních fondů tak mohou ovlivnit výši částky určené k rozdělení mezi společníky. Zákon jednoznačně udává pravidla stanovení výše zálohy na výplatu zisku, když říká, že výše zálohy nemůže přesáhnout částku rovnou součtu výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku poníženou o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. Další zákonná regulace stanovuje, že k výplatě zálohy nelze využít účelově vázaných rezervních fondů, tedy především fondů vytvářených při nabytí akcií do vlastního majetku společnosti.

 

Společnost s ručením omezeným

U společnosti s ručením omezeným zákon reguluje rozdělení podílů na zisku tak, že částka vyplácená společníkům nesmí překročit výši hospodářského výsledku skončeného účetního období, kterou je nutno zvýšit o nerozdělený zisk z předchozích období a snížit o ztráty z předchozích období a příděly do rezervních fondů.

 

Zákon rovněž stanoví, že rezervní fond může být v případě společnosti s ručením omezeným se souhlasem společníka nebo budoucího společníka vytvořen z rozdílu mezi oceněnou cenou nepeněžitého vkladu a výší vkladu společníka. Tato částka tak zůstává k dispozici společnosti.

 

Akciová společnost

Stejně jako je u společnosti s ručením omezeným možné vytvoření rezervního fondu z rozdílu mezi oceněnou cenou nepeněžitého vkladu společníka a výší vkladu společníka, u akciových společností pak zákon předpokládá tvorbu rezervního fondu z rozdílu mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, a to v případě, že tak určí stanovy nebo rozhodnutí valné hromady.

 

Obdobně jako u společnosti s ručením omezeným platí i u akciových společností zákonné omezení u rozdělení zisku mezi akcionáře.

 

Zvláštní rezervní fond

Pokud akciová společnost nabyde vlastní akcie a vykáže je na aktivním rozvahovém účtu, vzniká jí ze zákona povinnost vytvořit zvláštní rezervní fond. S tímto fondem pak může akciová společnost naložit pouze tak, že jej zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcizí nebo o jejich hodnotu sníží základní kapitál. Na vytvoření zvláštního rezervního fondu může akciová společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, jejichž užití je na jejím uvážení.

 

Shrnutí

Tvorba rezervního fondu je dobrovolná a jeho zřízení závisí zcela na uvážení společnosti. Rezervní fond je vytvořen ujednáním ve společenské smlouvě. Existence rezervního fondu má vliv na rozdělování podílů na zisku. Akciová společnost vykazující v rozvaze v aktivech vlastní akcie má zákonnou povinnost vytvářet zvláštní rezervní fond.