Příkaz nebo dílo? Poradíme, který smluvní typ zvolit.

Potřebujete postavit zahradní altán, vymalovat byt, posekat trávník či třeba jen pravidelně zajistit úklid bytu? Máte-li tyto činnosti zajistit smluvně, potřebujete vědět, jaký smluvní typ zvolit - smlouvu o dílo či smlouvu příkazní?

 

Pojem smlouvy o dílo je mezi laickou veřejností dostatečně znám, hůře je na tom však smlouva příkazní. Jaký je tedy mezi smlouvou o dílo a smlouvou příkazní rozdíl? Odpověď naleznete v tomto článku.

 

Smlouva o dílo

V případě smlouvy o dílo se zhotovitel pro objednatele zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílem se pro účely smlouvy o dílo zpravidla rozumí zhotovení určité věci, ale rovněž i údržba věci, oprava či úprava věci, zjednodušeně řečeno dílem se rozumí „práce“. Protože u smlouvy o dílo jde vždy primárně o výsledek činnosti, zhotovitel může dílo provést buď osobně, anebo může pověřit jeho provedením osobu jinou. Má-li však být výsledkem činnosti dílo jedinečné, například dílo umělecké, jehož provedení je vázáno výlučně na schopnosti či znalosti jednoho konkrétního zhotovitele, je možnost zastoupení osobou jinou vyloučena. Podstatným znakem smlouvy o dílo je pak skutečnost, že za výsledek činnosti odpovídá zhotovitel.

 

Příkazní smlouva

V případě příkazní smlouvy se příkazník zavazuje pro příkazce obstarat určitou záležitost, jde tedy o smlouvu o vynaložení úsilí vedoucího k obstarání určité záležitosti, tedy o smlouvu zavazující k určité činnosti. U příkazní smlouvy tedy nejde primárně o výsledek činnosti, ale o činnost samotnou. Příkazce si příkazníka povětšinou volí dle jeho osobních schopností a znalostí, proto by příkazník měl příkaz provést osobně. Přesto je však, podobně jako u smlouvy o dílo, možné, aby byl příkazník zastoupen osobou jinou, tj. náhradníkem. U příkazní smlouvy za výsledek činnosti neodpovídá příkazník, ale riziko za výsledek jeho činnosti nese příkazce sám. Pro výsledek činnosti je proto zcela zásadní, jakou osobu si příkazce za příkazníka zvolí.

 

Zhotovitel, objednatel, příkazce, příkazník, kdo se v tom má vyznat?

Ačkoliv tyto pojmy mohou na první pohled působit dosti zmatečně, ve skutečnosti je snadné se v nich zorientovat. Stačí, když víte, že zadáváte-li někomu práci, jste objednatel nebo příkazce, vykonáváte-li pro někoho práci, jste zhotovitel či příkazník.

 

Shrnutí – hlavní rozdíly mezi smlouvou o dílo a smlouvou příkazní

Zásadní rozdíl mezi smlouvou o dílo a smlouvou příkazní spočívá ve skutečnosti, že u smlouvy o dílo jde především o výsledek činnosti, zatímco u smlouvy příkazní jde o činnost samotnou. V případě smlouvy o dílo nese riziko za výsledek činnosti zhotovitel, kdežto v případě příkazní smlouvy odpovídá za výsledek činnosti příkazce sám. Další zásadní rozdíl mezi smlouvou o dílo a smlouvou příkazní spočívá ve skutečnosti, že v případě smlouvy o dílo jde o smlouvou úplatnou, kdežto smlouvu příkazní je možno uzavřít jak úplatně, tak i bezúplatně.

 

Písemně či ústně?

Oběma smluvním typům zákon přiznává formální volnost a jak smlouvu o dílo, tak smlouvu příkazní lze sjednat jak v písemné, tak i v ústní formě. V případě budoucího sporu se však u ústní formy vystavujete riziku obtížného dokazování jak samotné existence smluvního vztahu, tak i jednotlivých ujednání mezi spornými stranami. V zájmu právní jistoty tedy lze důrazně doporučit u obou smluvních typů formu písemnou.

 

Praktický příklad:

Rozdíly mezi výše uvedenými smluvními typy si lze nejlépe představit na praktickém příkladu: Potřebujete-li pravidelný úklid bytu nebo sekání trávníku, uzavřete smlouvu příkazní. Potřebujete-li však zhotovit zahradní altán, opravit vodovodní kohoutek či jednou do roka posekat trávník, uzavřete smlouvu o dílo.

 

Doporučení

Článek nastiňuje problematiku smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pouze v hrubých rysech. Stejně jako vztahy mezi lidmi mohou být i vztahy upravené příkazní smlouvou nebo smlouvou o dílo velmi pestré. Z důvodu poměrně široké smluvní volnosti, kterou zákon smluvním stranám v případě těchto smluvních typů přiznává, je velmi důležité sjednat v konkrétních případech smluvní podmínky ve smlouvě samotné velmi podrobně. Zvláště ve složitějších případech proto doporučujeme obrátit se s úpravou smlouvy na odborníka.