Věděli jste o možnosti mimosoudního způsobu řešení sporů?

Arbitráž, neboli rozhodčí řízení, je způsob mimosoudního řešení sporů, který se koná před nezávislými a nestrannými rozhodci. Tento způsob lze využít při řešení majetkových sporů, přičemž je plně hodnotnou náhradou soudního civilního procesu, tzn. že takové rozhodnutí, které nazýváme nález, je soudně vykonatelné.

 

Arbitráž lze využít za předpokladu, že se o tom strany již předem dohodly rozhodčí smlouvou, případně po vzniku sporu na základě smlouvy o rozhodci. Taková smlouva musí mít písemnou formu, jinak by byla neplatná. Smlouva obsahuje ujednání, že spory, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.

 

Rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý, bezúhonný a plně svéprávný, který musí s přijetím funkce souhlasit. Soud jej jmenuje na návrh stran.

 

Stálé rozhodčí soudy  jsou zřizovány pouze zákonem. V České republice existuje Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který je jediným stálým rozhodčím soudem s obecnou působností v České republice.

 

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou. Řízení je neveřejné, s čímž souvisí i nižší náklady řízení a jeho rychlost. Končí právní mocí rozhodčího nálezu, který je exekučně vykonatelný. Ten musí mít písemnou formu a obsahovat odůvodnění takového rozhodnutí. Proti němu se ovšem nelze odvolat, lze si ale sjednat možnost přezkumu jinými rozhodci, případně strany sporu mohou do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu podat žalobu k soudu na jeho zrušení.

 

Tento typ arbitráže je vnitrostátním typem, přičemž existuje i mezinárodní arbitráž, o které se můžete dozvědět více v souvislosti se sportovními spory  ZDE.

 

Existuje také instituce finančního arbitra, který řeší finanční spory. O něm naleznete podrobné informace ZDE.