Vše co byste měli vědět o pochovávání zemřelých.

V roce 2001 vešel v platnost a účinnost zákon o pohřebnictví, který stanoví podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, práva a povinnosti související s provozováním pohřební služby, prováděním balzamací a konzervací lidských pozůstatků a s provozováním krematorií a pohřebišť.

 

Dle zákona se zachází s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku. Zakázáno je například:

  • upravit, konzervovat, balzamovat nebo vystavit tělo zemřelého nakažené morem, cholerou nebo dalšími infekčními onemocněními,
  • zacházet s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
  • neoprávněně otevřít konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
  • neoprávněně otevřít hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádět exhumaci.

 

Otevřít konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky je oprávněn pouze vypravitel pohřbu. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo osoba uvedená v řádu pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby.

 

V případě, kdy vypravitel pohřbu ani žádný poskytovatel zdravotních služeb nebo univerzitní vysoká škola, která provádí anatomické pitvy, nesjedná ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého, neprojeví zájem o využití těla zemřelého pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým účelům, nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí, zajistí pohřeb obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vyloženo z dopravního prostředku (viz §5 ).

 

Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat určitá kritéria, kterými jsou:

  • jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m,
  • dno hrobu nebo hrobky musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,
  • boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.

 

Pro pohřbení těla zemřelé osoby je nutnost doložit úmrtní list, průvodní list k přepravě těla zemřelého (umrlčí pas), zprávu oprávněného orgánu cizího státu nebo list o prohlídce zemřelého. Tyto lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která se zřetelem ke složení půdy musí trvat minimálně 10 let.

 

Při porušení těchto ustanovení lze uložit pokutu dle ustanovení o přestupcích (§26-28).