S informovaným souhlasem se setkáváme při mnoha příležitostech. Není tomu jinak ani v oblasti medicínského práva. Co informovaný souhlas vlastně představuje?

Klíčovým právním předpisem pro tuto problematiku je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který zakotvuje mj. obsah informovaného souhlasu či jeho možnou formu, ve které může či dokonce musí být pacientem informovaný souhlas udělen. Teprve na základě vyjádření informovaného souhlasu může být poskytnuta zdravotní služba. Důvodem k zavedení takového souhlasu je nutnost zachování volní složky každého jedince v té nejvyšší možné míře. Zde lze naleznout spojitost s ustanovením občanského zákoníku (§ 93 odst. 1), který se zabývá mj. integritou člověka a hovoří zcela jasně – souhlas zásahu do integrity člověka je nutný, tedy, že každý má právo o své integritě rozhodovat. Pokud by totiž takový souhlas nebyl udělen, jednalo by se o protiprávní jednání.

 

Informovaný souhlas je možno udělit několika způsoby – ústně, písemně či konkludentně. Písemná forma je vyhrazena pouze některým speciálním lékařským výkonům, většinou týkajících se přijetí do ústavní léčby, v případě transplantace či jiných složitějších lékařských úkonů. Ať se jedná o kteroukoliv formu informovaného souhlasu pacienta, je nutné (a to již zákon vyžaduje) zajistit, aby byl pacient pro něj srozumitelným způsobem v dostatečné rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém léčebném postupu. V každém informovaném souhlasu by měla být řádně popsána povaha daného výkonu, jeho cíl, způsob provedení a bezpochyby také možná rizika a komplikace, které po daném zákroku mohou nastat a v neposlední řadě pak případná forma alternativní léčby.

 

Informovaný souhlas musí být vždy podán tak, aby byl pro pacienta co nejlépe srozumitelný. Informaci o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotnický pracovník, který je k poskytnutí informací způsobilý. I zde je nutné, aby o poskytnutí těchto informací byl vytvořen záznam v lékařské dokumentaci. Pokud by se později (například v soudním sporu) nepodařilo prokázat poskytnutí informovaného souhlasu, může být souhlas posouzen jako neplatný, tedy případný lékařský zákrok jako protiprávní.

 

Jak se informovaný souhlas projevuje?

Každá osoba, která navštíví lékařské zařízení se záměrem využít lékařské služby, projeví po podání veškerých nutných informací o zdravotním stavu a chystaném poskytnutí zdravotní služby svůj souhlas s provedením daného lékařského postupu, a to co nejdříve při přijetí do zdravotnického zařízení nebo při změně okolností daného případu (tedy i opakovaně). Informovaný souhlas mj. musí splňovat i další kritéria, aby byl považován za řádně pacientem poskytnutý. Informovaný souhlas musí být dále dobrovolný a svobodný. Neznamená to však, že se pacient poskytnutí informovaného souhlasu nesmí či nemůže vzdát. Tak jako se poskytnutí informovaného souhlasu může pacient vzdát, může také sám určit osobu, která za něj daný informovaný souhlas poskytne – většinou se jedná o blízké členy rodiny. Výjimkou, kdy by odvolání informovaného souhlasu nebylo účinné, je takový stav pacienta, kdy by odvolání informovaného souhlasu mohlo způsobit zhoršení pacientova zdravotního stavu.