Trestněprávní odpovědnost lékaře

16. května 2019  |  Zuzana Posseltová

Trestněprávní odpovědnost lékaře

Přehled trestných činů souvisejících s povoláním lékaře.

Při výkonu povolání lékaře je nutné vždy postupovat lege artis, tedy s náležitou odbornou péčí. Někdy však může dojít k situacím, kdy není zcela jednoznačné, zda takto lékař postupoval. V důsledku toho může lékaři hrozit postih podle trestního zákona, pokud by se prokázalo, že jeho postup nebyl lege artis. Tento článek přibližuje nejčastější trestné činy, s nimiž se lékař při výkonu svého povolání může setkat a stručný průběh trestního řízení.

 

Ublížení na zdraví (usmrcení) z nedbalosti

Jedná se o nejčastější trestný čin, se kterým se může lékař setkat. Pokud se dopustí tohoto trestného činu, hrozí mu trest odnětí svobody až na 1 rok nebo zákaz činnosti.

 

Neposkytnutí pomoci

Poskytování pomoci samo o sobě z výkonu lékařského povolání vyplývá. Zde hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky nebo zákaz činnosti.

 

Neoznámení trestného činu

Lékaři se v praxi mohou setkat s případy, kdy jim buď pacient oznámí, že se stal obětí trestného činu nebo sám lékař pojme důvodné podezření, že k trestnému činu došlo nebo pravidelně dochází. V takovém případě je povinen vyrozumět policii nebo státního zástupce, jinak hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

 

Trestné činy proti těhotenství ženy

Tyto trestné činy tvoří v zákoně samostatnou skupinu. Například v případě přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let. Pokud by tímto jednáním bylo způsobeno těžké ublížení na zdraví, může se trest vyšplhat až k 10 letům vězení a v případě usmrcení až ke 12 letům.

 

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Typicky jde o oblíbené případy médií, kdy lékař ordinuje pod vlivem alkoholu. Za to může být uložen trest odnětí svobody až na 3 roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

 

Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu

Ke spáchání tohoto trestného činu je zapotřebí úmysl užít padělaný dokument v řízení před orgánem sociálního zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení. Trestní sazba je v tomto případě až 2 roky odnětí svobody nebo zákaz činnosti.

 

Pokud je proti lékaři zahájeno trestní stíhání, je třeba si ihned zajistit advokáta. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání lze podat stížnost. Dále je lékař předvolán na policii k podání výpovědi obviněného. Státní zástupce nakonec rozhodne, zda bude trestní stíhání zastaveno, zda bude věc postoupena (zejm. České lékařské komoře) nebo bude na lékaře podána obžaloba. V případě obžaloby následuje hlavní líčení. Někdy může být vydán trestní příkaz, proti němuž lze podat odpor, kterým se trestní příkaz ruší a následuje hlavní líčení. Poté je vydán rozsudek. Pokud je pro lékaře nepříznivý, podává se odvolání.

 

Klíčovou roli v trestním řízení s lékaři hrají znalecké posudky, které hodnotí, zda byl postup lékaře lege artis. Znalecký posudek vypracovává buď jeden znalec nebo znalecký ústav. Znalec je ustanoven rozhodnutím, proti němuž lze podat námitky.

 

Trestní řízení může být pro lékaře velmi vyčerpávající a stresující. Dnes se už i některé advokátní kanceláře specializují mimo jiné na pomoc lékařům. Je dobré také využít služeb České lékařské komory, která má k dispozici právníky s bohatými zkušenostmi z této oblasti, nic neponechat náhodě a být připraven se trestnímu řízení postavit čelem.

Slovníček pojmů

Stížnost

= řádný opravný prostředek proti usnesení o zahájení trestního stíhání

Námitky

= řádný opravný prostředek proti usnesení o ustanovení znalce v trestním řízení

Odpor

= řádný opravný prostředek, kterým se vydané rozhodnutí ruší a nařizuje se hlavní líčení

Znalec

= osoba jmenovaná ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, která je zapsaná v seznamu znalců

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 148, § 150, § 159 a násl., § 274, § 350, § 368
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) - § 105 a násl., § 160

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím