Dohody narušující hospodářskou soutěž.

Jedním ze základních pilířů, na kterých funguje evropská ekonomika, je konkurence mezi podniky. Ovšem i v hospodářské soutěži existují určitá pravidla, která musí být dodržována, aby všechny podniky měly stejné a spravedlivé podmínky.

 

Jedním z těchto pravidel je, že podniky mezi sebou nesmějí uzavírat dohody, které by mohly narušit fungování hospodářské soutěže. Takovéto dohody, které nepoctivě ovlivňují podmínky na trhu, nazýváme kartelové dohody a jsou zakázány.

 

Ale i zde jsou „výjimečné“ výjimky:

Ty musí jasně plnit všechny tři podmínky -  dohoda přispěje ke zlepšení výroby či distribuce zboží, k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazuje spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích.


Asi nejtypičtější kartelovou dohodou je typ dohody, který určuje cenu zboží nebo jiné obchodní podmínky. Dalšími kartelovými dohodami jsou např. dohody omezující nebo kontrolující výrobu, odbyt, vývoj, výzkum nebo investice;  dohody, které rozdělují trh nebo nákupní zdroje.


Všechny typy zakázaných dohod jsou uvedeny v zákoně o ochraně hospodářské soutěže a jsou zakázány proto, že jsou příčinou snížení blahobytu spotřebitelů, stagnací trhu a postupnému ovládnutí celého trhu jedním výrobcem.

 

Antimonopolní úřady vytvořily pro boj proti takovýmto dohodám tzv. Leniency program. Zjednodušeně řečeno – ten umožňuje samotným účastníkům kartelové dohody informovat o její existenci a v případě, že účastník poskytne potřebné informace, které povedou k prokázání kartelové dohody, má šanci vyváznout i úplně bez pokuty. U nás se touto problematikou zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, se nazývají de minimis, někdy také jako bagatelní kartely. Ty je možné za splnění a neporušení určitých podmínek legálně uzavřít.