Populární druh odvolatelného projevu naší vůle

Závěť jakožto druh odvolatelného projevu naší vůle, nabývá čím dál tím více na popularitě, a to nejen mezi starší generací. Většina z nás chce mít jistotu v mnoha oblastech a sepsání závěti, tedy jinými slovy pořízení pro případ smrti, není výjimkou. Máme poměrně mnoho možností, jak se svým majetkem po smrti naložit a jakou formou bude jeho závěť sepsána.

 

Závěť má přednost před děděním ze zákona. Je zde však i jedno velké „ale", které se týká tzv. nepominutelného dědice. Občanský zákoník určuje, že vaše děti (pokud ty nedědí tak jejich děti) jsou ze zákona dědici. I když je tedy v závěti neuvedeme, dědí i přesto a mají právo na část pozůstalosti. Jedná se o čtvrtinu zákonného dědického podílu. Pokud tedy pomocí závěti odkážeme vše např. nadačnímu fondu (ano, i to je možné), je její povinností tuto čtvrtinu vyplatit. Nebylo by však v právu výjimky bez výjimky. Pouze v jedné situaci se tento zákonný podíl dítěti vystavit nemusí - pokud je vyděděno.

 

Rozeznáváme totiž několik možných forem závěti:

 

A) HOLOGRAFICKÁ:

Jedná se o takovou formu závěti, kterou jsme sepsali vlastní rukou. Jedná se o jednu z nejrychlejších forem. Pro úplnost a pro předejití možných otazníků v budoucnu je výhodnější uvést datum vystavení závěti, kdo závěť činí, jaký majetek je obsahem závěti, komu a v jaké míře má přejít pozůstalost. Čím více upřesníme informace (datum narození uvedených osob apod.), tím méně může být závěť v budoucnu zpochybňována. K tomuto typu závěti je nutno zmínit možná rizika, kterým může být zničení závěti zákonným dědicem, v jehož neprospěch vyznívá, dalším problémem u holografické závěti je její povaha soukromé listiny, znamenající nutnost prokázat její pravost a platnost tím, kdo se jí dovolává.

 

B) ALOGRAFICKÁ:

Tedy závěť sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele například napsaná na počítači. Musí být vlastnoručně podepsaná zůstavitelem, který musí před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědci se musí na závěť podepsat.

 

C) ZÁVĚŤ VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU:

Takovou závěť sepíše dotyčná osoba ještě za svého života. Tento typ s sebou nese mnoho pozitiv a jistotu, že je tato závěť pod odborným dohledem a u daného notáře řádně sepsána a uschována. Dokonce se tyto závěti uvádí do Evidence právních jednání pro případ smrti, takže není problém potřebnou závěť dohledat.

 

D) PRIVILEGOVANÁ:

O privilegované závěti hovoříme zřejmě jako o nejnovější možné formě, kterou nám právní úprava povoluje. Jedná se o situace, kdy se dostaneme do trýznivé situace, a to díky živelné pohromě, válce apod. Platnost této závěti je však omezena zákonnou lhůtou (2 či 3 měsíce dle situace, ve které byla vyslovena). Tato závěť je ústní a můžeme ji vyslovit před starostou obce za přítomnosti 2 svědků, na jehož území se zůstavitel nachází, na palubě námořního plavidla, letadla či ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR taktéž za přítomnosti 2 svědků a poslední možností je pouhé ústní prohlášení před třemi svědky.

 

Tak jako celkem jednoduché pořízení závěti je také její zrušení, a to jejím zničením, odvoláním, vydáním originálu notářského zápisu či pořízením závěti nové.