Hrozí mi nějaká sankce? A jak vysoká?

V případě, kdy jsme z nějakého důvodu zapomněli zaplatit daň z nemovitosti či se k dani z nemovitosti přihlásit, nás po zjištění takového faktu zřejmě zachvátí panika. Není všem dnům konec. Zákon je v tomto případě poměrně benevolentní a pokuta či úroky z prodlení nenastávají ihned a v takové výši, kterou bychom si mohli představovat.

 

Je nutno zmínit, že daň z nemovitosti/nemovitých věcí je něco jiného než daň z nabytí nemovitosti. Daň z nemovitosti je každoroční povinnost pro vlastníka nemovitosti, kdežto daň z nabytí nemovitosti je splatná pouze jednou, a to v případě, že se vlastníkem takové nemovitosti staneme a nevztahuje se mimo jiné na bezúplatné převody, tedy darování.

 

Pro daň z nemovitosti máme legislativní úpravu (zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí), která však neobsahuje specifickou úpravu, která by se týkala prodlení, úroků či penále, proto pro tuto problematiku využíváme ustanovení daňového řádu.

 

Termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z nemovitosti je určen k 31. 1. a daň se má uhradit do konce května. Pokud se s odevzdáním daňového přiznání k dani z nemovitosti opozdíme o 5 pracovních dnů, nehrozí nám ani pokuta ani úroky z prodlení. Jestliže daňové přiznání odevzdáme později (tj. o více než 5 pracovních dnů), hrozí nám pokuta. Nezaplatíme-li daň do konce května, ale daňové přiznání jsme řádně odevzdali, budou nám počítány úroky z prodlení. Pozor! Pokud jsme nedodrželi ani jeden ze stanovených termínu, hrozí nám oba typy sankce, za takové nesplnění povinnosti.

 

Pokuta

O povinnosti platit pokutu rozhoduje správce daně platebním výměrem a také ji zapíše do evidence daní. Výše pokuty je vypočtena podle zákonných podmínek, a činí-li tato částka méně než 200 Kč, tak se pokuta neukládá. Pokud daňové přiznání nepodáme řádně, pokuta za každý den činí 0,05 % z vyměřené daně (při daňové ztrátě 0,01 %). Maximální možné vyměření pokuty činí 5 % z vyměřené daně nebo dosáhne-li částku 300 000 Kč. Pokud dokážeme, že naše prodlení bylo způsobeno výjimečnou situací, ve které nebylo možné řádně plnit, správně daně může vyhovět žádosti o prominutí pokuty a prominout pokutu až ve výši 75 %.

 

Úrok z prodlení

Daňový subjekt je v prodlení, pokud neuhradí splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Povinnost uhradit úrok z prodlení počíná až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku se vypočítává z roční REPO sazby ČNB (aktuálně ke dni vydání článku = 1, 75 %) zvýšené o 14 % procentních bodů.